2557 IQA 1

องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ตัวบ่งชี้ที่ 1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ประเด็น

มีการดำเนินการ
2 ประเด็น

มีการดำเนินการ
3 ประเด็น

มีการดำเนินการ
4 ประเด็น

มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[ ] 1. มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)

12 เดือน

(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[ ]

[ ]

[ ]

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

 

Posted in Uncategorized