2558 IQA 2.1 Network

องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก ซึ่งได้มีการเรียกประชุมบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อประชุม ระดมความคิด และจัดทำแผนปฺฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557หน่วยงาน กลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

มีการจัดการประชุมในระดับกลุ่มเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ในกลุ่มงานให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

[√] 3. มีการจัดทำแผนการประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558

[√] 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายกลยุทธ์

[√] 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

มีการทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลที่ได้ให้ผู้บริหารทราบ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

สวท.2.1-1-1 SWOT วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

สวท.2.1-2-1 เชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่องการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-2-2 รายงานการประชุมแผนกลยุทธ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558

สวท.2.1-2-3 ใบเซนชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สวท.2.1-3-1 แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558

4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-4.1 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานโครงการ

5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

สวท.2.1-5-1 เชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์.docx5

สวท.2.1-5-2 รายงานการประชุมแผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558

สวท.2.1-5-3 ใบเซนชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

สวท.2.1-5-4 บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผน ปี 2558

จุดเด่น
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการประชุมเพื่อระดมกำลังสมองในการพัฒนาแผนปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทำแผนควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผน
2.

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ  หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายเชวงศักดิ์  คงเกิด  หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร