2558 IQA 2.2 Arit

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสียง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวท.

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นประธานคณะทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

โดย มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

โดย มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

โดย มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [ √]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวท.

สวท.2.2.-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.2-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนัก

สวท.2.2-2-1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวท.2.2-3-1 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สวท.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวท.2.2-5-1 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

จุดเด่น

  • มีการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์
  • มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

จุดที่ควรพัฒนา

  • ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ
  • ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.