2558 IQA 2.3 IT

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้  DevExpress ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเขียนโปรแกรม โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง คือ นายสมโภชน์  กุลธารารมย์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในกลุ่ม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโปรแกรมระบบงานของมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

มีการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม วิธีแก้ปัญหาการโปรแกรม จากผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้จากเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บในรูปแบบของทะเบียนความรู้อย่างเป็นระบบทุกปี และเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

มีการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร

[√]] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

มีการรวบรวมความรู้เป็นทะเบียนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์งานที่ทำจากบุคคล และมีแนวปฏิบัติที่ดีเผยแผร่ทางเว็ปไซต์ของกลุ่มทุกปี

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในกลุ่ม พร้อมกับรายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงผ่านทางเว็ปไซต์กลุ่มงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวส.2.3-1-1 รูปภาพกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

มีทะเบียนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และวิธีแก้ปัญหา รวบรวมไว้ จำนวน  10 เรื่อง

สวส.2.3-2-1 แนะนำ JQUERY PLUGIN THAILAND PROVINCE SET V.1.0

สวส.2.3-2-2 CSS : MARGIN AND PADDING

สวส.2.3-2-3 วิธีลบข้อมูลซ้ำอย่างรวดเร็วภายใน EXCEL

สวส.2.3-2-4 PHOTOSHOP : การลบพื้นหลังออกจากภาพให้เป็นธรรมชาติ

สวส.2.3-2-5 การใช้ CSS3 @FONT-FACE RULE เพื่อนำฟอนต์ประจำมหาวิทยาลัยมาแสดงบนเว็บไซต์

สวส.2.3-2-6 การสร้าง STORE PROCEDURE ใน MS SQL SERVER และเขียนโค้ดใช้งานด้วย ASP.NET C#

สวส.2.3-2-7 วิธีการใช้ NODE.JS และ GIT เพื่อทำการติดตั้ง BOWER, TYPESCRIPT, TSD และใช้ BOWER ติดตั้ง BOOTSTRAP, ANGULARJS

สวส.2.3-2-8 ขั้นตอนการนำ ANDROID APPLICATION ที่พัฒนาขึ้นบน PLAY STORE

สวส.2.3-2-9 BEST PRACTICE 2558 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารสถานที่ ผู้นำเสนอ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์

สวส.2.3-2-10 ATOM/EMMET BUG

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวส.2.3-3-1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบบริหารชมรม

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวส.2.3-4-1 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ทางหน้าเว็ปไวต์ KM ของกลุ่ม

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวส.2.3-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.2.3-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558 ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่น

  • มีการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

จุดที่ควรพัฒนา

  • ต้องสร้างแรงผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส.นฤมล โตเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ