2558 IQA 2.5 Lib

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน กลุ่มวิทยบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

โดย กลุ่มวิทยบริการได้กำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนัก

[√] 2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

โดย ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มวิทยบริการ ปีการศึกษา 2558 นั้น ได้พัฒนาคุณภาพของงานโดยกำหนดขอบเขตการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลไว้ อย่างชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระบบและกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสรุปปัญหาการให้บริการในปีที่ ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมกับรับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และมีการประชุม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตรวจติดตามคุณภาพ และมีผลการประเมินคุณภาพที่ชัดเจน

[√] 3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

โดย กลุ่มวิทยบริการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพภายในกลุ่ม โดยกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

[√] ] 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

โดย จากผลการประเมินของปี 2556 พบว่า มีจุดที่ควรพัฒนาอยู่ 2 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจุดที่ควรพัฒนา คือ

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
  2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีจุดที่ควรพัฒนา คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ วิธีการ/ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดให้มากกว่านี้ โดยจากคำแนะนำของบุคลากรห้องสมุดที่ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ เพราะเป็นบริการเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วิธีการขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการต่าง ๆ

กลุ่มวิทยบริการได้ทำการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.3

– ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมโครงการให้มากกว่านี้ โดยจัดแบบฟอร์มให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ไว้ที่เคาน์เตอร์ แล้วจัดอบรมเป็นกลุ่มย่อย ๆ

– เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เช่น Facebook, website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ 3.4

– ปรับปรุงโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสมุดให้มีข้อมูลครบถ้วน สวยงาม ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

– เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การแจ้งข่าววิธีการ/ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น เช่น  Facebook, website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

[√] 5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

โดย กลุ่มวิทยบริการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มและได้นำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการรับทราบ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของสำนักและของมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-1-1 มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มวิทยบริการ

2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

สวส.2.5-2-1 แผนปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-2-3 ระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวส.2.5-2-4 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2558

สวส.2.5-2-5 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2559

สวส.2.5-2-6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด (แยกตามคณะ) ปีการศึกษา 2558

3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สวส.2.5-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน

4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สวส.2.5-4-1 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

สวส.2.5-4-2 รายงานสรุปยอดการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สวส.2.5-4-3 มุมแสดงวารสารต่างประเทศ

สวส.2.5-4-4 ฐานข้อมูลวารสารต่างปะเทศ

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-5-1 บันทึกรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-5-2 ผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด

จุดเด่น

มีการนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา

จัดให้มีการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบในการจัดทำประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิธีการและได้รับความรู้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส. รัตดา พุทธะศรีเมือง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ