2558 IQA 2.5 Studio

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการกำหนดมาตราฐานและตัวบ่งชี้ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยสอดคล้องกับมาตราฐานภารกิจของสำนัก

[√] 2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

โดย กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม 2) การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน 3) การประเมินคุณภาพของกลุ่ม

[√] 3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย

[√] 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

มีแนวทางแก้ไข สนับสนุนแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมิน ปี 2557

[√] 5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

ส่งรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของกลุ่มเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-1-1 ตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2558
สวส.2.5-1-2 เกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

สวส.2.5-2-1 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
สวส.2.5-2-2 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สวส.2.5-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สวส.2.5-4-1 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-5-1 รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม

จุดเด่น
1.
2.

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดอบรมบุคลากรในการจัดทำประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  พัฒนาพร ดอกไม้