ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานผู้อำนวยการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน1 ประเด็น ครบถ้วน2 ประเด็น ครบถ้วน3 ประเด็น ครบถ้วน4 ประเด็น ครบถ้วน5 ประเด็น

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ประเด็นที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการ
ประเด็นที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2โดยสำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการประเมิณโอกาศและผลกระทบของความเสี่ยงมีการจัดเรียงลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามากเกี่ยวกับการลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นที่ 4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการลาออนไลน์และดำเนินการตามแผนที่กำหนด
ประเด็นที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้งโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการติดตามปละประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการลาออนไลน์และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

สวท.2.2-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำนักงานผู้อำนวยการ

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวท.2.2-2-1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้ระบบลาออนไลน์

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวท.2.2-3-1 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง การใช้ระบบลาออนไลน์

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวท.2.2-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวท.2.2-5-1 มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การใช้ระบบลาออนไลน์

จุดเด่น
1. บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการบริหารความเสี่ยง

จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ