IQA 2556 3.4

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับความสำเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน
จำนวนครรั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน

 เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00

 

ผลการดำเนินงาน

โดยปีการศึกษา 2556 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร

สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุดในรูปแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดที่ http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/index2556.php โดยจะคิดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจซึ่งเทียบจากค่า 5 ระดับและพิจารณา 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (4) ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก (5) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 10,332 คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00

สำรวจความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที่ห้องสมุดมีให้บริการ พบว่า มีข้อร้องเรียนจากกล่องรับฟัง ความคิดเห็น จากห้องสมุดพระนครเหนือ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้  (1) ระบบล็อคการยืมหนังสือ ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะนักศึกษาปีสุดท้ายเป็นการทำวิชาโครงงาน (Project) รวมทั้งวิชาที่เรียนเทอมสุดท้าย จำเป็นต้องยืมหนังสือจากห้องสมุด จำเป็นต้องใช้เนื้อหาความรู้จากห้องสมุดและค่าบริการห้องสมุด  แต่ต้องผ่านระบบล็อคการยืมหนังสือ เพราะปกติจะมีระบบที่ว่านักศึกษาคืนหนังสือไม่ครบจะไม่สามารถออก (Transcript) ได้อยู่แล้วอันนี้ผมเห็นว่าเหมาะสม  (2) ยืมหนังสือแล้วมาคืนล่าช้า มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้มาเรียนอย่างเช่น วันเสาร์ อาทิตย์ แล้วโครงการที่ให้ยืมผ่านเน็ต คือบ้านไม่ได้มีเน็ตกันทุกคน แล้วแทนที่จะเสียน้อยเป็นเสียมาก คนที่ยืมก็อยากเอาไว้อ่านไม่ได้อยากเอาไปทำอะไรอยู่แล้ว ห้องสมุดจึงหาวิธีการแก้ไขตามข้อร้องเรียน ดังนี้  (1) สถานะล็อคการยืมทรัพยากรของนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษานั้น เนื่องจากการติดตามทวงถามกับตัวนักศึกษาค่อนข้างยากเพราะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ทำให้มีวิชาเรียนน้อยกว่านักศึกษาปี 1 – 3 ทำให้เกิดขาดการติดต่อกับห้องสมุดเป็นระยะเวลานาน และเป็นสาเหตุในการลืมส่งคืนหนังสือ หรืออาจเกิดการหลงลืมว่าเคยยืมทรัพยากรนั้นจริง ทำให้ห้องสมุดเกิดการสูญเสียทรัพยากรสนเทศของห้องสมุด เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย จึงได้จัดทำแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับสมาชิกห้องสมุด มทร.พระนคร ซึ่งต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณารับรองนักศึกษา เพื่อเป็นการยืมยันในการยืมทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา (2) ห้องสมุดพระนครเหนือได้จัดจุดบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นห้องสมุดพระนครเหนือ  โดยแยกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ไว้ให้เฉพาะสำหรับบริการการยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์ผ่านระบบ OPAC พร้อมคำแนะนำวิธีการการยืมต่อ (renew) ไว้ประจำที่เครื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ยืม – คืน ทำการขอข้อมูล E-mail เพื่อระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง และแนะนำวิธีการยืมต่อพร้อมกับแจกเอกสารคู่มือวิธีการการยืมต่อ (renew) แนบไปพร้อมกับทรัพยากรที่ทำการยืมเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ

ตัวตั้ง รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด ระดับ 4.65
ตัวหาร จำนวนครั้งของการประเมินทั้งหมด ครั้ง 1
ผล ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ระดับ 4.65
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการห้องสมุด ระดับ 4.15

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ระดับ) 4 เดือน

(1 มิย.56-30 กย.57)

8 เดือน

(1 มิย. 56-31 มค. 57)

12 เดือน

(1 มิย. 56-31 พค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน
[ ] [ ]   [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 N/A  N/A  N/A  N/A  4.65 5

 

รายการหลักฐาน 

สวท. 3.4.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2556

สวท. 3.4.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2556

สวท. 3.4.3 ใบแสดงความเห็นและข้อร้องเรียน (ห้องสมุดพระนครเหนือ) จำนวน 2 รายการ

สวท. 3.4.4 แบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับสมาชิกห้องสมุด มทร.พระนคร

สวท. 3.4.5 เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือเรื่อง การยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์ ผ่านระบบ OPAC

สวท. 3.4.6 ภาพแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนใกล้กำหนดส่ง ผ่านทาง E-mail

สวท. 3.4.7 ภาพจุดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นห้องสมุดพระนครเหนือ สื่อประชาสัมพันธ์พร้อมคำแนะนำขั้นตอนการใช้บริการยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์

 จุดแข็ง

บุคลากรหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง และพร้อมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อสู่บริการห้องสมุดที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการประชาสัมพันธ์ วิธีการ/ขั้นตอน  ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดให้มากกว่านี้  โดยจากคำแนะนำของบุคลากรห้องสมุดที่ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ เพราะเป็นบริการเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่วิธีการ/ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1.จัดดตารางเวลาในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
2. กระตุ้นบุคลากรหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง
1. นางสายธาร  สุเมธอธิคม
2. น.ส.โสภา    ไทยลา
3. น.ส.กมร     สุประภารพงษ์
4. นางบัวระภา   กลยนีย์
5. น..ส.รัตดา   พุทธะศรีเมือง
6. น.ส.นฤมล  โตเจริญ
2557
แผนสนับสนุน
1.จัดการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรในการจัดทำแบบฟอร์ม และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
2. ประชาสัมพันธ์วิธีการยืมต่อ (renew) ผ่านสื่อออนไลน์
2557