ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (2556)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554

[√] 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สำนักเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำนักได้แต่งตั้งทีมงานพัฒนาระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

[√] 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการประเมินได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ กำกับ ติดตามดูแล ในการประเมินผลนี้จะทำสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี ในปี 2556 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.50 คะแนน จากผู้ประเมิน 2,362 คน

[√] 4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้คำแนะนำไว้ มาทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุงจากคำแนะนำแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพเป็นผู้พิจารณาแผนปรับปรุง

[√] 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่กำหนด บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบของ สกอ.

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิย.56-30 กย.56)
8 เดือน
(1 มิย. 56-31 มค. 57)
12 เดือน
(1 มิย. 56-31 พค. 57)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 3 3 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

สวท. 7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)
สวท. 7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2556

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ

สวท.7.3-2-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร
สวท.7.3-2-4 ระบบบริหารงานวิจัย
สวท.7.3-2-5 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-2-6 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-2-7 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สวท.7.3-2-8 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
สวท.7.3-2-9 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
สวท.7.3-2-10 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ
สวท.7.3-2-11 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สวท.7.3-2-12 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence)
สวท.7.3-2-13 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สวท.7.3-2-14 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
สวท.7.3-2-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2556
สวท.7.3-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2556
สวท.7.3-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2556

สวท.7.3-2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2556
สวท.7.3-2-19 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยปี 2555 จากระบบ AX

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-3-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-21 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-22 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.7.3-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
สวท.7.3-3-24 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
สวท.7.3-3-25 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ
สวท.7.3-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สวท.7.3-3-27 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

4. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามมาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สวท.7.3-4-28 ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ e-doc ปรับปรุงแล้วได้ดังแนบ
สวท.7.3-4-29 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)
สวท.7.3-4-30 ปรับปรุงระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA
สวท.7.3-4-31 ปรับปรุงระบบ MIS
สวท.7.3-4-32 ปรับปรุงระบบ BIM
สวท.7.3-4-33 ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์
สวท.7.3-4-34 ปรับปรุงระบบ e-Doc

สวท.7.3-4-35 ปรับปรุงเว็ปไซต์ KM Blog
สวท.7.3-4-36 ปรับปรุงเว็ปไซต์ Volume Licensing Service Center
สวท.7.3-4-37 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.7.3-4-38 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2556 – 2557

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

สวท.7.3-5-39 วันที่ส่งข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  การเงิน และ ผู้สำเร็จการศึกษา  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ สกอ.
สวท.7.3-5-40 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

จุดแข็ง

มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน สามารถเทียบเคียงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ.ทส.
– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2557

แผนพัฒนา-

2557

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล  (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)