ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : การพัฒนาแผน สวส. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน สำนักงานผู้อำนวยการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น
ครบถ้วน
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

งานบริหารทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริหารทั่วไปที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยผ่านการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  จากบุคลากรในกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์กลุ่ม เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและปฏิบัติราชการประจำปี

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป เมื่อได้รับนโยบายจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริหารทั่วไปสู่บุคลากรภายในกลุ่มงาน  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงานประจำปี และมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

[√] 3. มีการจัดทำแผนการประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนา เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

[√] 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[√] 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผู้บริหาร

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

รายการหลักฐาน

  1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

 สวส.2.1-1-1 วิสัยทัศน์
สวส.2.1-1-2-SWOT
สวส.2.1-1-3 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

  1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

สวส.2.1-2-1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการถ่่ายทอดแผนกลยุทธ์
วส.2.1-2-2 บันทึกเชิญประชุมถ่ายทอดแผน
วส.2.1-2-3รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

  1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สวท.2.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด

  1. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด

  1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

สวท.2.1-5-1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
สวท.2.1-5-2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สวท.2.1-5.3 หลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

จุดแข็ง

  1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป ระยะ 4 ปี
  2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  3. มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
จุดที่ควรพัฒนา
การติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีนนางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางอุมาพร สรวลสรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ