ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้มีการกำหนดมาตรฐานภารกิจหลักและตัวบ่งชี้ของกลุ่มที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของสำนักและของมหาวิทยาลัย

[√] 2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

[√] 3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม

[√] 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

มีแนวทางแก้ไข สนับสนุนแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

[√] 5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

กลุ่มบริหารงานทั่วไปได้ทำหนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค.59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน 

1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-1-1 การกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้

2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

สวส.2.5-2-1  รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่1
สวส.2.5-2-2  รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่2

3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สวส.2.5-3-1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สวส.2-5-4-1   แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สวส.2.5-5-1 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558

จุดเด่น
1. มีการประเมินคุณภาพงานภายในกลุ่มงาน
2. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพในดียิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
ควรสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันคุณภาพภายในของสำนัก

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีนนางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย  หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางอุมาพร สรวลสรรค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ