2555 IQA 2.2

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระดับความสำเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1-2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจำนวนครั้งที่ให้บริการจำแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี
โดย มีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้สำหรับการแจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
[√] 2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น
โดย มีการจัดทำรายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะนั้นรวมถึงสรุปผลการซ่อม
[√] 3. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
โดย ทำการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน
[√] 4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสีย พร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
โดย ทำการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน
[√] 5. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
โดย มีการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และนำผลการประเมินไปปรับปรุง การให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้
[√] 6.มีการบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
โดย การบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 2 4 3 6 5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจำนวนครั้งที่ให้บริการจำแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี

สวท. 2.2-1-1 ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น
3. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสีย พร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
5. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
6. มีการบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์
จุดแข็ง
  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
  2. ฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

 

– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ปี 2556
แผนพัฒนา 

ปี 2556