2558 IQA 1.3 Lib

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น และเหมาะสม)

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ห้องสมุด มทร.พระนคร ประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือและพณิชยการพระนคร โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะ สาขาวิชา ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณาจัดซื้อไว้บริการ

[√] 1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

ห้องสมุด มทร.พระนคร มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิทยบริการ เพื่อดำเนินงานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนักฯ

[√] 2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

ห้องสมุดได้ดำเนินการตามระบบกลไกของกลุ่ม โดยดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการสำรวจ นำมาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ

[√] 3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

โดยหลังจากดำเนินงานตามกระบวนการให้บริการในด้านต่าง ๆ แล้ว จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ แล้วนำผลสรุปที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการห้องสมุด

[√] 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

ห้องสมุดได้นำผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาสรุป พร้อมทั้งทำการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

[√] 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ห้องสมุดมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยปีการศึกษา 2558 ห้องสมุดได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี 2 เรื่อง คือ

  1. ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Wep OPAC ห้องสมุด มทร.พระนคร

โดยแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมทั้ง 9 มทร. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานระบบคลังปัญญาของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5 5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวส.1.3-1-1 แผนผังระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวส.1.3.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการ

สวส.1.3.1-3 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ

2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวส.1.3-2-1 บันทึกข้อความสำรวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

สวส.1.3-2-2 โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สวส.1.3-2-3 บันทึกข้อความแจ้งงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามค่า FTES

สวส.1.3-2-4 ตัวอย่างบันทึกเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

สวส.1.3-2-5 การสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

สวส.1.3-2-6 ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการในประเทศ

สวส.1.3-2-7 ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการต่างประเทศ

สวส.1.3-2-8 ตัวอย่างรายงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

สวส.1.3-2-9 ฐานข้อมูลหนังสือใหม่

สวส.1.3-2-10 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวส.1.3-2-11 ฐานข้อมูล E-Book

สวส.1.3-2-12 ระบบคลังปัญญา

สวส.1.3-2-13 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สวส.1.3-2-14 รายงานสถิติการยืม-คืน

สวส.1.3-2-15 รายงานสถิติให้บริการฐานข้อมูล

สวส.1.3-2-16 สรุปจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจำปีการศึกษา 2558

3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวส.1.3-3-1 แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา

สวส.1.3-3-2 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวส.1-3-3-3 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวส.1-3-3-4 แบบประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ

สวส.1.3-3-5 แบบประเมินระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่

สวส.13-3-6  ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา

สวส.1.3-3-7 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวส.1.3-3-8 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวส.1.3-3-9 ผลประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ

สวส.1.3-3-10 ผลประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่

4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวส.1.3-4-1 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ประจำปีการศึกษา 2558

สวส.1.3-4-2 การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ จากปีการศึกษา 2557

สวส.1.3-4-3 การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สวส.1.3-5-1 แนวปฏิบัติที่ดี ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จุดเด่น

  1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่าง ๆ ในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด
  2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ
  3. มีกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
  4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรเพิ่มพื้นที่บริการ Notebook  โดยการจัดโซน Notebook และเพิ่มรางไฟให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ
  2. ควรมีการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
  3. ควรมีห้องประชุมกลุ่มย่อย เนื่องจาก เป็นบริการห้องสำหรับประชุมทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นกลุ่ม และป้องกันเสียงไม่ให้ไปรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางบัวระภา  กลยนีย์
น.ส.โสภา  ไทลา
น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง
น.ส.กมร  สุประภารพงษ์
นางสุมาลี  พรเจริญ
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานวิทยบริการ
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักเอกสารสนเทศ