2558 IQA 2.1 IT

องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน 1 ประเด็น ครบถ้วน 2 ประเด็น ครบถ้วน 3 ประเด็น ครบถ้วน 4 ประเด็น ครบถ้วน 5 ประเด็น

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โดยผ่านการวิเคราะห์ SWOT จากบุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์กลุ่ม เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมายสู่บุคลากรภายในกลุ่มโดยการจัดประชุม จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนและขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้

[√] 3. มีการจัดทำแผนการประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนประจำปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

[√] 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามตัวชีัวัดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้

[√] 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

มีการติดตามผลการดำเนินงาน มีการจัดประชุม และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5            5              5

 

รายการหลักฐาน

  1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

สวส.2.1-1-1 SWOT วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.1-1-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

  1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

สวส.2.1-2-1  บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
สวส.2.1-2-2  รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
สวส.2.1-2-3 ใบเซนต์ชื่อเข้าประชุมการแผนกลยุทธ์

  1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สวส.2.1-3-1 แผนการดำเนินงานประจำปี

4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สวส.2.1-4-1  ตัวชี้วัดตามโครงการการดำเนินงานประจำปี

  1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

สวส.2.1-5-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
สวส.2.1-5-2 รายงานการประชุม การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
สวส.2.1-5-2 พัฒนาระบบศิษย์เก่า มทร.พระนคร
สวส.2.1-5-3 พัฒนาระบบติดตามงบประมาณ
สวส.2.1-5-4 พัฒนาระบบทุน มทร.พระนคร
สวส.2.1-5-5 ปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)
สวส.2.1-5-6 ปรับปรุงระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่ายของนักศึกษา
สวส.2.1-5-7 ปรับปรุงระบบทรานสคริปต์กิจกรรม
สวส.2.1-5-8 ปรับปรุงระบบสหกิจศึกษา
สวส.2.1-5-9 ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.1-5-10 ปรับปรุงระบบ Pay slip เชื่อมต่อระบบบัญชี 3 มิติ
สวส.2.1-5-11 ใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
สวส.2.1-5-12 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

จุดแข็ง

  1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานเทคโนโลนีสารสนเทศที่ชัดเจน
  2. มีการติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลทุกๆ 6 เดือน

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ