2560 iqa 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี
ชนิดของตัวบ่งชี้
  :  กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4 ข้อ
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ
ผลการดำเนินงาน :  ในปีการศึกษา  2560  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√]   1.  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

 

[√]   2.  มีการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

 

[√]  3.  มีการดำเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

 

[√]  4.  มีการสำรวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา

 

[√]  5.  นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสำรวจ

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
10 เดือน
(1 ส.ค. 60-31 พ.ค. 61)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5 5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

สวส.1.1.1-1  

2.  มีการกำหนดแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่กำหนด

สวส.1.1.2-2

3.  มีการดำเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่กำหนด

สวส.1.1.3-4

4.  มีการสำรวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา

สวส.1.1.4-5

5.  นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสำรวจ

สวส.1.1.5-6

จุดเด่น

 

จุดที่ควรพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายธัญวัฒน์   บุญศรีนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Posted in Uncategorized