2561 iqa 3.3

ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับความสำเร็จการให้บริการห้องสมุดเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มทร.พระนคร

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คำอธิบาย :

ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้มีการจัดทำมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด โดยมีรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องทราบ โดยมีมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งนี้ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้จัดทำข้อมูลเชิงสถิติและแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการห้องสมุดต่อไป

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ
2 ข้อ
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
มีการดำเนินการ
4-5 ข้อ
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

1. มีมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานบริการห้องสมุดในระดับนโยบาย

ห้องสมุด มทร.พระนคร มีการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด โดยมีรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการจะต้องทราบถึงการให้บริการห้องสมุด, หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับนโยบาย

2. มีระบบและกลไกการให้บริการห้องสมุด เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานบริการห้องสมุดในระดับปฏิบัติ

บริการยืม – คืน เป็นภารกิจหลักของการให้บริการห้องสมุด มทร.พระนคร ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบการใช้ห้องสมุดเผยแพร่เพื่อผู้มารับบริการได้ทราบ รวมไปวิธีการใช้บริการยืม – คืน การยืมต่อ การแจ้งเตือนก่อนกำหนดส่งคืน การชำระค่าปรับโดยมีระเบียนคุมการรับเงินค่าปรับ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับปฏิบัติ

3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดมีการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการยืม – คืน, การยืมต่อ,  การชำระค่าปรับ ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลด้านผลการดำเนินงานห้องสมุด

4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด ด้วยความโปร่งใสด้วยระบบออนไลน์

โดมีจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยสามารถตรวจสอบผลสำรวจได้ด้วยความโปร่งใส่จากแบบประเมินออนไลน์

5. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการให้บริการ มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดได้นำผลการประเมินที่ได้รับ โดยได้นำข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานการให้บริการนำเข้าที่ประชุมตัวแทนกลุ่มวิทยบริการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยห้องสมุดได้จัดทำรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการห้องสมุด เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการห้องสมุดต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 61-31 พ.ค. 62)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3    

รายการหลักฐาน

1.มีมาตรฐานการให้บริการห้องสมุด เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานบริการห้องสมุดในระดับนโยบาย

สวส. 3.3.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การให้บริการห้องสมุด

สวส. 3.3.1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องสมุด

สวส. 3.3.1-3 ระเบียบการใช้ห้องสมุด มทร.พระนคร

สวส. 3.3.1-4 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านทาง แผ่นพับระเบียบการใช้ห้องสมุด มทร.พระนครและแผ่นพับ-แผ่นป้ายการยืมต่อออนไลน์

สวส.3.3.1-5 ช่องทางการเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ระเบียบ/ประกาศห้องสมุดการยืมต่อ (renew) ผ่านระบบออนไลน์

2. มีระบบและกลไกการให้บริการห้องสมุด เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานบริการห้องสมุดในระดับปฏิบัติ

สวส.3.3.2-6 ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด มทร.พระนคร

สวส.3.3.2-7 ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

สวส.3.3.2-8 ตัวอย่างการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร ทางอีเมล์ (e-mail) แก่ผู้ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สวส.3.3.2-9 รายงานสรุปหนังสือเกินกำหนดส่งและรายงานสรุปค่าปรับค่าจ้าง แจ้งไปยังคณะ  เพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

สวส.3.3.2-10 ระเบียนคุมชำระค่าปรับค้างส่งห้องสมุด มทร.พระนคร

สวส.3.3.2-11 ใบเสร็จรับเงิน ในราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการห้องสมุด

สวส.3.3.3-12 รายงานสถิติจำนวนการยืม – คืน

สวส.3.3.3-13 สถิติการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร ทางอีเมล์ (e-mail)

สวส.3.3.3-14 สถิติการยืมต่อออนไลน์

สวส.3.3.3-15 สถิติการจำนวนเงินชำระค่าปรับ

4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด ด้วยความโปร่งใสด้วยระบบออนไลน์แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวส.3.3.4-16 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

5. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการให้บริการ มีผลจากการปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการห้องสมุด