2557 IQA 2.3 Lib

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ กลุ่มวิทยบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

กลุ่มวิทยบริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำรวจทรัพยากรห้องสมุดแบบ offline (Inventory Module) โดยผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยตรง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ช่วยพัฒนางานสำรวจทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี) เรื่องไม่ครบ

มีการรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ การฝึกอบรม สัมมนา และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

มีการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี เรื่องการลงทะเบียนบทความวารสาร

[√] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

มีการรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ การฝึกอบรม สัมมนา จัดทำในรูปของทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติ  ที่ดี ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในกลุ่ม พร้อมกับรายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงผ่านทางเว็ปไซต์กลุ่มงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวท.2.3-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในกลุ่มวิทยบริการ
สวท.2.3-1-2 ภาพกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง 
วท.2.3-1-3 ภาพกิจการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบแนะนำหนังสือ

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

สวท.2.3-2-1 มีทะเบียนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ที่เว็บ

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวท.2.3-3-1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การลงรายการดรรชนีบทความวารสาร

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวท.2.3-4-1 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี หน้าเว็ปไซต์  KM ห้องสมุด

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวท.2.3-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 ของกลุ่มวิทยบริการ
สวท.2.3-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2557 ของกลุ่มวิทยบริการ

จุดเด่น
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
2. บุคลากรของหน่วยงานมีทักษะและประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการจัดทำการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2. พัฒนาบุคลากรให้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ให้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร  สุเมธอธิคม  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางสาวโสภา  ไทยลา  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ