2555 IQA 2.5

องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
โดย มีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
[√] 2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบคลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง
โดย ทำการสำรวจพื้นที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดทำเป็นแผนภาพเพื่อแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว
[√] 3.มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
โดย มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
[√] 4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00
โดย มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00
[√] 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข
โดย มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 4 4 5 5 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

สวท. 2.5-1-1 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์เทเวศร์

สวท. 2.5-1-2 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช

สวท. 2.5-1-3 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร

สวท. 2.5-1-4 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ

2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบ คลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง
3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00
สวท.2.5-4-10 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) และจุดให้ บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
สวท.2.5-4-11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สวท.2.5-4-12 รายงานผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 )
5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข
สวท.2.5-5-13 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุขัดข้องต่างๆ
สวท.2.5-5-14 วิธีแก้ปัญหาจุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สวท.2.5-5-15 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวท.2.5-5-16 ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สวท.2.5-5-17  ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร
จุดแข็ง
  1. มีสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคารตามแผน (ยกเว้นอาคารที่กำลังก่อสร้าง)
  2. มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ Network ที่มีคุณภาพสูง
  3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้าน Network

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งบางแห่งยังเป็นสายรุ่นเก่า ซึ่งไม่สามารถรองรับความเร็วของเครือข่ายที่มีการพัฒนาความเร็วสูงขึ้นโดยตลอด

2. เพิ่มจ านวนจุดการให้บริการเครือข่ายชนิดไร้สาย ชนิดกลางแจ้ง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขยายของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสา รสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้เครือข่ายไร้สาย

3. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้าน Network ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมารองรับการขยายตัวของระบบ

– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

 

ปี 2556
แผนพัฒนา 

ปี 2556