2555 IQA 7.8 Computer Network and Communication

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 : การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ
โดย กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้เรื่อง ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการควบคุมดูแลและรักษาเสถียรภาพทางการสื่อสาร
[√] 2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
โดย กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาคือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และกลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกคน
[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
โดย กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีการเข้าร่วมฝึกอบรม สอนงาน แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และนำขึ้นเว็ปไซต์เผยแพร่ให้บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายศึกษาร่วมกันได้
[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดย ได้จัดรวบรวมความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างโปรแกรม เผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร บนเว็ปไซต์ของกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร http://nms.rmutp.ac.th/km-network/
[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
โดย ได้นำความรู้จากการประสบการณ์จริงและการฝึกอบรม จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 5 5 5 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ

สวท. 7.8-1-1 แผนการจัดการความรู้และกลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ ศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จุดแข็ง
  1. มีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
  2. บุคลากรมีความรู้พร้อมในการจัดทำ KM
จุดที่ควรพัฒนา
  1. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปี 2556