2556 IQA 1.1

องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง โดยทำการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่ายและผ่านทางโซเชียลมีเดีย
[√] 2. มีแผนปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการดำเนินงานตามแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ โดย มีการกำหนดแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ
[√] 3. มีระบบตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานประจำวัน โดยสามารถรายงานปริมาณการใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้ โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ภายใน ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์รวมถึงการทำรายงานสรุปจากทุกศูนย์
[√] 4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ตโดย มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเก็บประวัติไว้เป็นเวลา 90 วัน
[√] 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย ตนเอง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์  พร้อมกับรายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เก้าอี้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ชำรุดเป็นจำนวนมาก
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56) 8 เดือน(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57) 12 เดือน(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

สวท.1.1-1-1 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สวท.1.1-1-2 แสดงช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย ผ่านทาง Facebook Self Access RMUTP รวมถึงการติดป้ายประกาศ

2. มีแผนปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการดำเนินงานตามแผนพร้อมผู้รับผิดชอบ

สวท.1.1-2-3 แผนปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
สวท.1.1-2-4 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้

3. มีระบบตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานประจำวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้
สวท.1.1-3-6 ระบบรายงานจำนวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร
สวท.1.1-3-7 ระบบรายงานจำนวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช
สวท.1.1-3-8 ระบบรายงานจำนวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
สวท.1.1-3-9 แสดง ระบบตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานประจำวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้
4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต

สวท.1.1-4-10 แสดงระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต

5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วย ตนเอง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5

สวท.1.1-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สวท.1.1-5-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สวท.1.1-5-13 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์โชติเวช
สวท.1.1-5-14 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์พระนครเหนือ
สวท.1.1-5-15 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์เทเวศร์

จุดแข็ง

  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์คอยให้บริการและยินดีให้คำปรึกษา
  2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้มีความทันสมัย
  3. มีจำนวนของอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนเพียงพอสำหรับการให้บริการ
  4. มีการกระจายศูนย์การเรียนรู้ออกไปในแต่ล่ะพื้นที่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบและเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี 2557
แผนพัฒนา

ปี 2557