2556 IQA 1.2

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ระดับความสำเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็นขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการดำเนินงาน 6 ประเด็น ดังนี้ (ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจำนวนครั้งที่ให้บริการจำแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี โดยมีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้ สำหรับการแจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

[√] 2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น โดยมีการจัดทำรายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะนั้นรวมถึงสรุปผลการซ่อม

[√] 3. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีโดยทำการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน

[√] 4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสีย พร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยทำการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน

[√] 5. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ โดยมีการออกแบบประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการบริการดูแลรักษา/ซ่อม บำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้

[√] 6. มีการบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยการบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ประเด็น) 4 เดือน

(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)

8 เดือน(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57) 12 เดือน(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 2 4 3 6 5

รายการหลักฐาน
1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจำนวนครั้งที่ให้บริการจำแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี

สวท. 1.2-1-1 ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น

สวท. 1.2-2-2 ผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. มีการนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

สวท. 1.2-3-3 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2556)
สวท. 1.2-3-4 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 2  (กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2556)
สวท. 1.2-3-5 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 3 (ธันวาคมน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)
สวท. 1.2-3-6 บันทึกข้อความ ขอนำเสนอผลการดำเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 4 (มีนาคม 2557 – พฤษภาคม 2557)

4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสียพร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

สวท. 1.2-4-7 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2556)
สวท. 1.2-4-8 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2  (กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2556)
สวท. 1.2-4-9 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3  (ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)
สวท. 1.2-4-10 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 4  (มีนาคม 2557 – พฤษภาคม 2557)

5. มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

สวท. 1.2-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สวท.1.2-5-12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สวท.1.2-5-13 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ
สวท.1.2-5-14 แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WiFi) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขัดข้อง
สวท.1.2-5-15 ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.1.2-5-16 ติดตั้ง firewall ณ ศูนย์เทเวศน์
สวท.1.2-5-17 ซ่อมระบบเครือข่ายห้อง 2308 ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.1.2-5-18 ติดตั้งอุปกรณ์ firewall ศูนย์พระนครเหนือ
สวท.1.2-5-19 อาคารครุศาสตร์(ตึกใหม่)กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
สวท.1.2-5-20 การวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6
สวท.1.2-5-21 ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch)
สวท.1.2-5-22 ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สวท.1.2-5-23 วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชการพระนคร
สวท.1.2-5-24 วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชการพระนคร
สวท.1.2-5-25 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชการพระนคร
สวท.1.2-5-26 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.1.2-5-27 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สวท.1.2-5-28 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร
สวท.1.2-5-29 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซ่อมบำรุงสาย Fiber Optic ศูนย์โชติเวช
สวท.1.2-5-30 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง Wi-Fi คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สวท.1.2-5-31 วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารศิลปะศาสตร์
สวท.1.2-5-32 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารมงคลอาภา
สวท.1.2-5-33 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง Wi-Fi สถานีวิทยุ
สวท.1.2-5-34 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี
สวท.1.2-5-35 วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง
สวท.1.2-5-36 วันที่ 5 กันยายน 2556 ขึ้นระบบ 10 Gigabit Ethernet ศูนย์ชุมพรเขตฯ
สวท.1.2-5-37 วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ
สวท.1.2-5-38 เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม
สวท.1.2-5-39 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เดินสายแลน ห้องสำนักงานชั้น 2 ตึกบริหาร(ห้องสีชมพู)
สวท.1.2-5-40 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เดินสายแลนห้องภาษาอังกฤษศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.1.2-5-41 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์พนิชพระนคร
สวท.1.2-5-42 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย ชั้น 5 ฝ่ายทะเบียนและวิชาการ
สวท.1.2-5-43 ติดตั้ง UPS ณ ศูนย์โชติเวช
สวท.1.2-5-44 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) มีอาการผิดปกติ
สวท.1.2-5-45 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร
สวท.1.2-5-46 วันที่ 27 มกราคม 2557 เปลี่ยนตู้เน็ตเวิร์ค อาคารครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)
สวท.1.2-5-47 เปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ WiFi ศูนย์โชติเวช
สวท.1.2-5-48 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
สวท.1.2-5-49 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ. ศูนย์พระนครเหนือ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ฯ
สวท.1.2-5-50 ทำความสะอาดพื้นที่ด้านหลังห้อง SERVER
สวท.1.2-5-51 ติดตั้ง DHCP ใหม่ศูนย์พระนครเหนือ
สวท.1.2-5-52 ติดตั้ง UPS ใหม่ ห้อง SERVER คณะวิทยาศาสตร์
สวท.1.2-5-53 ติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟ ( UPS ) ห้อง Server ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.1.2-5-54 สวท. เพิ่มจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชยการพระนคร จำนวน 18 จุด
สวท.1.2-5-55 สวท.ทำการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ณ ศูนย์พระนครเหนือ จำนวน 22 จุด
สวท.1.2-5-56 ปรับปรุงอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สวท.1.2-5-57 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย ห้องพักอาจารย์ ตึกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

6. มีการบันทึกจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์

สวท.1.2-6-58  โปรแกรม Driver Max 7.0
สวท.1.2-6-59  ขั้นตอนการลง microsoft dynamics ax 2009
สวท.1.2-6-60  วิธีจับภาพหน้าจอMAC os x
สวท.1.2-6-61  วิธีจับภาพหน้าจอบนmac,iphone,ipad
สวท.1.2-6-62  การปิดAutoplayของAudio CDและUSB
สวท.1.2-6-63  การเร่งความเร็ว XP
สวท.1.2-6-64  การเปลี่ยนการคลิกเมาส์จาก double
สวท.1.2-6-65  ทำความรู้จัดครอบครัว-mac
สวท.1.2-6-66  การใช้งานโปรแกรม jing จับภาพแบบวิดีโอ
สวท.1.2-6-67  การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมjing
สวท.1.2-6-68  วิธีแก้หน้าจอคอมพิวเตอร์กลับหัวกลับหาง
สวท.1.2-6-69  วิธี สร้าง flie image ghost windows ด้วยโปรแกรม OneKey Ghost
สวท.1.2-6-70  คู่มือติดตั้ง AX for win 7 แบบละเอียด
สวท.1.2-6-71  วิธีการลงระบบงานทะเบียน (สสท.) และวิธีแก้ให้ run บน win7
สวท.1.2-6-72  วิธีการ Add Printer for windows 7
สวท.1.2-6-73  วิธีตั้งค่าการใช้งาน WIFI-RMUTP-STAFF บน Windows 8 , 8.1
สวท.1.2-6-74  การกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรม Recuva
สวท.1.2-6-75  ปิดแท็บ Toolbar ที่อยู่ใน Taskbar
สวท.1.2-6-76  ปิดโปรแกรมตรง Startup
สวท.1.2-6-77  เทคนิคจูนวินโดวส์ ปิดการเตือนด้วยเสียง
สวท.1.2-6-78  ปิดการทำงานโปรแกรม Bing ที่แสดงอัตโนมัติ
สวท.1.2-6-79  การปรับขนาดและตำแหน่ง Dock

จุดแข็ง
  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบและเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี 2557
แผนพัฒนา

ปี 2557