2556 IQA 1.5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้

[√] 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
โดยมีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
[√] 2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบ คลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง
โดย ทำการสำรวจพื้นที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดทำเป็นแผนภาพเพื่อแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว
[√] 3.มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดย มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
[√] 4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00 โดยจากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 อยู่ในระดับ 4.47 และครั้งที่ 2 อยู่ในระดับ 4.70 จากระดับคะแนน 5.00
[√] 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข
โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)

8 เดือน

(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 5 5 5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ

สวท. 2.5-1-1 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์เทเวศร์

สวท. 1.5-1-2 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช

สวท. 1.5-1-3 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร

สวท. 1.5-1-4 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ

2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบ คลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง

สวท. 1.5-2-5 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์เทเวศร์

สวท. 1.5-2-6 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์โชติเวช

สวท. 1.5-2-7 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พณิชยการพระนคร

สวท. 1.5-2-8 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พระนครเหนือ

3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

สวท. 1.5-3-9 ระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00

5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดำเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข

สวท.1.5-5-12 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุขัดข้องต่างๆ

สวท.1.5-5-13 ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์สํารองไฟ (UPS)

สวท.1.5-5-14 ซ่อมบํารุงสายสัญญาณเครือข่าย

สวท.1.5-5-15 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย

สวท.1.5-5-16 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเเละจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

สวท.1.5-5-17  ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร

จุดแข็ง
1.ไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคารตามแผน (ยกเว้นอาคารที่กำลังก่อสร้าง)
2.มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
3.มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านระบบเครือข่าย

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม
1. ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ในพื้นที่ให้บริการ ซึ่งบางแห่งยังเป็นสายรุ่นเก่า ซึ่งไม่สามารถรองรับความเร็วของเครือข่ายที่มีการพัฒนาความเร็วสูงขึ้นโดย ตลอด
2. เพิ่มจำนวนจุดการให้บริการเครือข่ายชนิดไร้สาย ชนิดกลางแจ้ง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขยายของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสา รสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้เครือข่ายไร้สาย
3. เพิ่มจำนวนบุคลากรด้าน Network ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมารองรับการขยายตัวของระบบ
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปี 2557
แผนพัฒนา

 

ปี 2557