2558 IQA 2.1 arit

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3-4 ประเด็น
ครบถ้วน
5-6 ประเด็น
ครบถ้วนตั้งแต่
7 ประเด็นขึ้นไป

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการวิเคราะห์ SWOT และมีวิสัยทัศน์

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

โดย กลุ่มทุกกลุ่มได้รับนโยบายจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริหารทั่วไปสู่บุคลากรภายใน  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงานประจำปี และมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

[√] 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนา เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

[√] 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[√] 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผู้บริหาร

[√] 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการประจำปี ผ่านระบบ  BPM ทุกครั้งที่มีกิจกรรมดำเนินงาน

[√] 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ

[ ] 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจำปี

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 7              5

รายการหลักฐาน

  1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

สวส.2.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)
สวส.2.1-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มทร.พระนคร (พ.ศ.2557-25561)

  1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

สวส.2.1-2-3 รายงานการประชุมทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจำปี

สวส.2.1-3-4 แผนการปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

สวส.2.1-4-5 ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สวส.2.1-5-6 การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2558
สวส.2.1-5-7 แผนปฎิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.1-5-8 แผนปฎิบัติการ กลุ่มวิทยบริการ
สวส.2.1-5-9 แผนปฎิบัติการ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวส.2.1-5-10 แผนปฎิบัติการ งานบริหารทั่วไป

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.2.1-6-11 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี
สวส.2.1-6-12 ผลการดำเนินงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบศิษย์เก่า มทร.พระนคร,  พัฒนาระบบติดตามงบประมาณ , พัฒนาระบบทุน มทร.พระนคร , ปรับปรุงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) , ปรับปรุงระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่ายของนักศึกษา , ปรับปรุงระบบทรานสคริปต์กิจกรรม , ปรับปรุงระบบสหกิจศึกษา , ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ปรับปรุงระบบ Pay slip เชื่อมต่อระบบบัญชี 3 มิติ
สวส.2.1-6-13 ผลการดำเนินงาน กลุ่มวิทยบริการ  ผลงานการลงฐานข้อมูล ThaiLis และ ระบบคลังปัญญาของ มทร.พระนคร , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สู่การตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ (Scopus) , ภาพกิจกรรมโครงการ “สลิปนี้มีโชค” และ “คุณคือสุดยอดนักอ่าน” , ปรับปรุงระบบแนะนำหนังสือ , ปรับปรุงฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด , การอัพโหลดไฟล์รูปภาพหน้าปกหนังสือลงฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib
สวส.2.1-6-14 ผลการดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวส.2.1-6-15 ผลการดำเนินงาน งานบริหารทั่วไป

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.2.1-7-16 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2558
สวท.2.1-7-17 บันทึกส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ เสนอผู้บริหาร
สวส.2.1-7-18 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
สวส.2.1-7-19 บันทึกเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลุ่ม เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ประจำปี 2558
สวส.2.1-7-20 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการ  ปีการศึกษา 2558 เสนอผู้บริหาร

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจำปี

…..

จุดเด่น
มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ นิลมณี  ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวส.