2557 iqa 2.1 ARIT

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3-4 ประเด็น
ครบถ้วน
5-6 ประเด็น
ครบถ้วนตั้งแต่
7 ประเด็นขึ้นไป

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการวิเคราะห์ SWOT และมีวิสัยทัศน์

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

โดย กลุ่มทุกกลุ่มได้รับนโยบายจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริหารทั่วไปสู่บุคลากรภายใน  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกำหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามแผนการดำเนินงานประจำปี และมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

[√] 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนา เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

[√] 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[√] 5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผู้บริหาร

[√] 6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการประจำปี ผ่านระบบ  BPM ทุกครั้งที่มีกิจกรรมดำเนินงาน

[√] 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และรายงานผลต่อผู้บริหารทราบ

[ ] 8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจำปี

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 7              5

รายการหลักฐาน

  1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

สวท.2.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)
สวท.2.1-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มทร.พระนคร (พ.ศ.2557-25561)

  1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสำนักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

สวท.2.1-2-3 รายงานการประชุมทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจำปี

สวท.2.1-3-4 แผนการปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.2.1-4-5 ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สวท.2.1-5-6 การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2558

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.2.1-6-7 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.2.1-7-8 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557
สวท.2.1-7-9 บันทึกส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ เสนอผู้บริหาร

8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจำปี

…..

จุดเด่น
มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุก  6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ นิลมณี  ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.