2559 IQA 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คำอธิบาย
: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ประเด็น

มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4-5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น

ผลการดําเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงาน ห้องสมุด มทร.พระนคร ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานได้กําหนด แผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน ห้องสมุดเปิดกว้าง ให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ พิจารณาจัดซื้อไว้บริการ มีการสํารวจความพึงใจในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

[√]  1. มีระบบและกลไก

ห้องสมุด มทร.พระนคร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิทยบริการ เพื่อดําเนินงานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินงานของสํานักฯ

[√]  2.  มีการระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

ห้องสมุดได้ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล สรุปผล การสํารวจ นํามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ

[√]  3. มีการประเมินกระบวนการ

โดยได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ แล้วนําผลสรุปที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการห้องสมุด

[√]  4.  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

ห้องสมุดได้นําผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาสรุป โดยนําเข้าที่ประชุมตัวแทนกลุ่ม วิทยบริการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

[√]  5.  มีผลจาการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

ห้องสมุดได้จัดทํารายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้ที่ดี ตรง กับความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะ

[√]  6.  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ห้องสมุดมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยปีการศึกษา 2559 ห้องสมุดได้จัดทําแนวปฏิบัติ ที่ดีเรื่องการพิจารณารับหนังสือบริจาคประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 6  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวส.3.1.1-1  แผนผังระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล
สวส.3.1.1-2  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลุ่มวิทยบริการ
สวส.3.1.1-3  แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ

2. มีการระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

สวส.3.1.2-4  บันทึกข้อความสํารวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560
สวส.3.1.2-5  บันทึกข้อความแจ้งงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามค่า FTES
สวส.3.1.2-6  บันทึกเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจําหน่าย
สวส.3.1.2-7  บันทึกเชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
สวส.3.1.2-8  ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ฉบับภาษาไทย
สวส.3.1.2-9  ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ฉบับภาษาต่างประเทศ
สวส.3.1.2-10  ตัวอย่างรายงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สวส.3.1.2-11  ฐานข้อมูลแนะนําวารสารและหนังสือใหม่
สวส.3.1.2-12  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
สวส.3.1.2-13  ฐานข้อมูล E-Book
สวส.3.1.2-14  ระบบคลังปัญญา
สวส.3.1.2-15  ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
สวส.3.1.2-16  รายงานสถิติการยืม-คืน
สวส.3.1.2-17  รายงานสถิติให้บริการฐานข้อมูล
สวส.3.1.2-18  สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปีงบประมาณ 2560
สวส.3.1.2-19  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มทร.พระนคร จําแนกตามสาขาวิชา ประจําปีงบประมาณ 2560

3. มีการประเมินกระบวนการ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

สวส.3.1.3.20  แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา
สวส.3.1.3.21  แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลวารสารและหนังสือใหม่
สวส.3.1.3.22  แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
สวส.3.1.3.23  แบบประเมินระบบแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด
สวส.3.1.3.24  ผลการประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา
สวส.3.1.3.25  ผลการประเมินการใช้ฐานข้อมูลวารสารและหนังสือใหม่
สวส.3.1.3.26  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
สวส.3.1.3.27  ผลการประเมินระบบแนะนําหนังสือเข้าห้องสมุด

4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

สวส.3.1.4.28  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม
สวส.3.1.4.29  รายงานการประชุม 3/59

5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

สวส.3.1.5-30  บันทึกการทบทวนกระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล
สวส.3.1.5.31  กิจกรรมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
สวส.3.1.5.32  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ประจําปี 2560 (Inventory)

6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สวส.3.1.6.33  แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพิจารณารับหนังสือบริจาค

จุดเด่น
1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะ ทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด
2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ
3. มีกระบวนการดําเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน
4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่าย โดยตรง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระยะเวลาการขออนุมัติจัดซื้อใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น ควรมีการวางแผนการจัดซื้อให้เร็วขึ้น
2. ควรมีการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3. ควรหาช่องทางอื่น ๆ อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะรายชื่อได้ตลอดเวลา เช่น อาจารย์สามารถเสนอชื่อหนังสือไว้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายได้เลย เพื่อรวบรวมรายชื่อจัดซื้อในคราวเดียว

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นางสายธาร สุเมธอธิคม หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางบัวระภา กลยนีย์
น.ส.โสภา ไทยลา
น.ส.รัตดา พุทธศรีเมือง
น.ส.กมร สุประภารพงษ์
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรือง
นางสุมาลี พรเจริญ
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานวิทยบริการ
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักเอกสารสนเทศ
Edit