ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ  1 ข้อ มีการดำเนินการ  2 หรือ 3ข้อ มีการดำเนินการ4 หรือ 5 ข้อ มีการดำเนินการ  6 ข้อ มีการดำเนินการ  7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงาน

[√]  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

โดยมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์และ Wifi ใช้ในอัตรา 0.777  FTES ต่อเครื่อง มีนักศึกษาปีการศึกษา 2555 เทอม 2 ตามค่า FTES เท่ากับ 11,832.27 (สวท.2.5-1-1) มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,993 เครื่อง เมื่อนักศึกษามี Notebook สามารถลงทะเบียนใช้  Wifi ของมหาวิทยาลัยได้ จำนวน 13,244 เครื่อง รวมเป็น 15,237 เครื่อง (สวท.2.5-1-3) แยกตามคณะดังในรายการข้อมูล common data set(สวท.2.5-1-4)

[√]  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยมีบริหารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประจำอยู่ทุกศูนย์จำนวน  4  แห่ง คือศูนย์เทเวศร์  ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  มีห้อง Multimedia สำหรับนักศึกษาที่ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร  มีการจัดการสอนการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาซึ่งอยู่ในหลักสูตรประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา  เช่น ฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 7,523 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 42 คน  (สวท.2.5-2-6) ฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สวท.มทร.พระนคร สิ้นงบประมาณ 11,225.16 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 125 คน (สวท.2.5-2-7)

[√] 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

โดยมหาวิทยาลัยมีห้องปฎิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา อย่างเหมาะสม มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ติดตั้งดูแลเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ประกอบด้วย

1. เครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
2. เครือข่ายชนิดมีสาย (UTP)
3. เครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless)

พื้นที่ศูนย์เทเวศร์ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 8 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร  พื้นที่ศูนย์โชติเวช จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 6 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร พื้นที่ศูนย์นางเลิ้ง จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 12 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 12 อาคาร  พื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 15 อาคาร

[√] 4.  มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสมัครเรียนออนไลน์ (สวท.2.5-4-1)  มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ มีตู้ Kios มีตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (สวท.2.5-4-2) ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล (สวท.2.5-4-3) ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา ทุกศูนย์ ครอบคลุม 9 คณะอย่างทั่วถึง

[√] 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ (สวท.2.5-5-1)  มีระบบประปา (สวท.2.5-5-2)  ระบบไฟฟ้า (สวท2.5-5-3) ระบบกำจัดของเสีย (สวท.2.5-5-4) มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

[√] 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินคุณภาพการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ออนไลน์นักศึกษาสามารถเข้ามาประเมินคุณภาพการให้บริการได้ตลอดเวลาในระยะเวลาที่กำหนดคือภายในปีการศึกษา 2555 และมีระบบการรายงานผลทันที โดยการรายงานผลจำแนกตามคณะแต่ละคณะมีคะแนน ไม่ต่ำกว่า 3.51 ในทุกด้านทุกคณะ (สวท.2.5-6-2)  ทำให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนเท่ากับ  4.38 จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.5-6-5)

[√] 7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

โดยหลังจากที่นักศึกษาประเมินคุณภาพการให้บริการผ่านระบบแล้วระบบจะรายงานผลการประเมิน   คณะและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้รับไปไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป อาทิเช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (สวท.2.5-7-1- สวท.2.5-7-13)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (ข้อ) 4 เดือน (1 มิย.55-30 กย.55) 8 เดือน (1 มิย. 55-31 มค. 56) 12 เดือน (1 มิย. 55-31 พค. 56) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 55(1 ตค.53-30 กย. 55) 6 เดือน งปม. 55 (1 ตค.54-31 มีค. 55) 9 เดือน งปม. 55 (1 ตค.55-31 พค. 56) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 3 5 3 7 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา  0.777  FTES ต่อเครื่อง

สวท.2.5-1-1  จำนวน FTES ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน = 11,832.27
สวท.2.5-1-2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Notebook ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้กับ Wifi ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
สวท.2.5-1-3 Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

สวท.2.5.2-1 ห้องสมุดเทเวศร์ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
สวท.2.5-2-2 ห้องสมุดพระนครเหนือ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
สวท.2.5-2-3 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร
สวท.2.5-2-4 ห้องสมุดโชติเวช และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช
สวท.2.5-2-5 หลักสูตรสารสนเทศและการค้นคว้า เปิดสอนนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
สวท.2.5-2-6 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 7,523 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 42 คน
สวท.2.5-2-7 การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การดำเนินงานได้รับงบประมาณ 11,225.16 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 125 คน

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

สวท.2.5-3-1 การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ
สวท.2.5-3-2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศรูปภาพ
สวท.2.5-3-3 ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์,  รูปภาพ
สวท.2.5-3-4 ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรูปภาพ
สวท.2.5-3-5 ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิตรูปภาพ
สวท.2.5-3-6 ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายรูปภาพ
สวท.2.5-3-7 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
สวท.2.5-3-8 การบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบมีสาย และไร้สายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
สวท.2.5-3-9 ห้องเรียน,  ห้องปฎิบัติการ,  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์อุปกรณ์การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกคณะบริหารธุรกิจ
สวท. 2.5-3-10 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์
สวท. 2.5-3-11 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์โชติเวช
สวท. 2.5-3-12 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท. 2.5-3-13 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ

4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีตู้ Kios ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียนประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา

สวท.2.5-4-1 ระบบการสมัครเรียนออนไลน์
สวท.2.5-4-2 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ตู้ Kiosตู้Kios2 ตู้คืนหนังสือ
สวท.2.5-4-3 ห้องพยาบาล ห้องอาหาร สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ

สวท.2.5-5-1 ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
สวท.2.5-5-2 ระบบประปา
สวท2.5-5-3  ระบบไฟฟ้า
สวท.2.5-5-4 ระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการของมหาวิทยาลัย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5

สวท.2.5-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพด้านห้องสมุด
สวท.2.5-6-2 รายงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรายงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรายงานคณะบริหารธุรกิจรายงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานคณะศิลปศาสตร์,รายงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบรายงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นรายงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สวท.2.5-6-3 บันทึกแจ้งคณะแจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจด้านกายภาพ
สวท.2.5-6-4 Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

7.  มีการนำผลการประมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ

สวท.2.5-7-1 บันทึกสรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2555
สวท.2.5-7-2 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลจ แบบชั่วคราว ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์
สวท.2.5-7-3 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไวเลจ (Access Points) ณ หอพักนักศึกษาจีน
สวท.2.5-7-4 ปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา)
สวท.2.5-7-5 ติดตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต คณะบริหารธุรกิจ
สวท.2.5-7-6 ติดตั้ง WiFi Point to Point ที่คณะคหกรรมศาสตร์
สวท.2.5-7-7 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวท.2.5-7-8 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สวท.2.5-7-9 ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท.2.5-7-10 ซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายไร้สาย(wifi) ณ ศูนย์โชติเวช
สวท.2.5-7-11 ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch)
สวท.2.5-7-12 Upgrade Firmware อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
สวท.2.5-7-13 ปรับปรุงห้องสุขา คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุดแข็ง

มีบุคลากรที่มีความรู้ขยันขันแข็งช่วยกันพัฒนางาน

จุดที่ควรพัฒนา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO) 

– รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีฯ

-รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ

-สำนักวิทยบริการฯ

– สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ปี 2556
แผนพัฒนา 

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ ครอบคลุมทุกห้องเรียน

ปี 2556

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ  (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร  0-2280-1332

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โทร  0-2682-5238

นายมนตรี   รัตนวิจิตร  (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300