ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน สำนักงานผู้อำนวยการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

โดยสำนักงานผู้อำนวยการเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการติดต่อประสานงานด้านพิธีการ  มีการจัดการความรู้และพัฒนางานด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ  สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

[√] 2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

โดยสำนักงานผู้อำนวยการมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  ตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่หน่อวยงานหรือมหาวิทยาลัยกำหนด  มีการรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักงานผู้อำนวยการโดยจัดประชุมแจ้งให้บุคลากรเตรียมพร้อมและดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพภายในตามระยะเวลาและมีการประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพของสำนักงานผู้อำนวยการ

[√] 3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สำนักงานผู้อำนวยการมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสำนักงานผู้อำนวยการประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานผู้อำนวยการ

[√] 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานผู้อำนวยการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[√] 5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานผู้อำนวยการตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดโดยได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการกำหนดมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานภารกิจหลักของกลุ่มตามยุทธศาสตร์หรือของสำนักและของมหาวิทยาลัย

สวท.2.5-1-1 การกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสำนักงานผู้อำนวยการ

2. มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และสำนัก ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของงานในกลุ่ม การตรวจติดตามคุณภาพภายในกลุ่มงาน และการประเมินคุณภาพของกลุ่มงาน

สวท.2.5-2-1  รายงานการประชุม การติดตามคุณภาพใน ครั้งที่ 1
วท.2.5-2-2 รายงานการประชุม การติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2
สวท.2.5-2-3 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วท.2.5-2-4 แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากร

3. มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของกลุ่ม และสำนัก

สวท.2.5-3-1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน

4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกลุ่มงาน

สวท.2.5-4-1 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับของสำนักและมหาวิทยาลัย

สวท.2.5-5-1 รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใ

จุดเด่น
1.บุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
2.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรให้ความรู้ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่บุคลากร
2.ควรมีการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาการทำงานต่อไป

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสาวอ้อยจริยา  พลับจีน  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางอุมาพร  สรวลสรรค์

นายสาคร  พรมจันทรา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ