2.3 การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

จัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ได้นำเสนอองค์ความรู้ (KM) ตามประเด็นที่กำหนดไว้และตามภารกิจที่กำหนดเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่ได้นำเสนอของและล่ะคนภายในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาและปรับใช้ในภารกิจของหน่วยงานต่อไป

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ โดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ และเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์อักษร

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

โดยมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีการคัดเลือกความรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรและบุคคลภายนอกเอามาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี

[√]] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

มีการรวบรวมความรู้เป็นทะเบียนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์งานที่ทำจากบุคคล และมีแนวปฏิบัติที่ดีเผยแผร่ทางเว็ปไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติมได้

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในสำนักวิทยบริการ ฯ พร้อมกับรายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

รายการหลักฐาน

1. มีแผนการจัดการความรู้ และมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวท.2.3-1-1 แผนการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.3-1-2 วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ สวท.

สวท.2.3-1-2 บันทึกแจ้งให้บุคลกากรเรียนรู้การจัดการความรู้

สวท.2.3-1-2  ภาพกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.2.3-1-3 รูปภาพกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทักษะและประสบการณ์

สวท.2.3-1-4 ภาพกิจการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา 

สวท. 2.3-1-5 การเเบ่งปันเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวท.2.3-1-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในกลุ่มวิทยบริการ

สวท.2.3-1-7 ภาพกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง 

สวท.2.3-1-8 ภาพกิจการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบแนะนำหนังสือ

สวท.2.3-1-9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.3-1-10 ภาพกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวท.2.3-1-11 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-1-12 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

สวท.2.3-2-1 มีทะเบียนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และวิธีแก้ปัญหา รวบรวมไว้ จำนวน  42  เรื่อง

สวท.2.3-2-2 จัดเก็บลงในเว็บไซต์ประจำกลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.2.3-2-3 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคลสู่แหล่งความรู้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร

สวท.2.3-2-4 มีทะเบียนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ที่เว็บ

สวท.2.3-2-5 จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง(Streaming)

สวท.2.3-2-6 จุดมุ่งหมายและแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

สวท.2.3-2-7 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-2-8 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การทำระบบสตริมมิ่งถ่ายทอดสด

สวท.2.3-2-9 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-10 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน โปรแกรมสำหรับสตรีมมิ่ง (ต่อ)

สวท.2.3-2-11 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การบันทึกไฟล์

สวท.2.3-2-12 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน การตั้งชื่องานสำหรับการทำสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-13 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ปรับขนาดของการสตรีมมิ่ง

สวท.2.3-2-14 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server

สวท.2.3-2-15 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-16 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-17 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-18 การทำสตรีมมิ่ง (Streaming) ตอน ขั้นตอนการสร้างข้อมูลในเครือข่าย Server (ต่อ)

สวท.2.3-2-19 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแสดงผล

สวท.2.3-2-20 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน โหมดของการดำเนินการ

สวท.2.3-2-21 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก

สวท.2.3-2-22 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าการบันทึก MP3

สวท.2.3-2-23 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การลบไฟล์

สวท.2.3-2-24 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การตั้งค่าสำหรับวันที่

สวท.2.3-2-25 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก

สวท.2.3-2-26 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก

สวท.2.3-2-27 การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม ตอน ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวท.2.3-3-1 ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2558 ได้รับรางวัล เรื่อง การบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน, นักศึกษา และบุคลากร สู่ประชาคมอาเซียน

สวท.2.3-3-2 ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2557 ได้รับรางวัล เรื่อง  การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสากล

สวท.2.3-3-3 แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่องการส่งหนังสือราชการผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.2.3-3-4 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านกายภาพ

สวท.2.3-3-5 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์

สวท.2.3-3-6 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้งานระบบ SSL VPN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.2.3-3-7 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง IEEE 802.11N อนาคตของเน็ตเวิร์คไร้สาย

สวท.2.3-3-8 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การลงรายการดรรชนีบทความวารสาร

สวท.2.3-3-9  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวท.2.3-4-1 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ทางหน้าเว็ปไวต์ KM ของกลุ่ม

สวท.2.3-4-2 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ทางหน้าเว็ปไวต์ KM ของกลุ่ม

สวท.2.3-4-3 เว็ปไซต์ KM กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท.2.3-4-4 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี หน้าเว็ปไซต์  KM ห้องสมุด

สวท.2.3-4-5 เผยแพร่ความรู้ทางเว็ปไซต์กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวท.2.3-5-1 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 สวท.

สวท.2.3-5-1 สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2557 สวท.

สวท.2.3-5-1 รายงานผลการประเมินจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.2.3-5-2 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.3-5-3 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2557 ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.2.3-5-4 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557

สวท.2.3-5-5 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 ของกลุ่มวิทยบริการ

สวท.2.3-5-6 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2557 ของกลุ่มวิทยบริการ

สวท.2.3-5-7 การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การทำสตรีมมิ่ง (Streaming)

สวท.2.3-5-8 การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟนประชุม

จุดเด่น
1. มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
2. มีระบบ ICT สนับสนุนการจัดเก็บทะเบียนความรู้ของตนเอง
3. มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอๆ
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. การผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. แรงจูงใจภายในสำนักการจัดทำ KM
3. ทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร
4. ทักษะทางด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสาร

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ นิลมณี ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวท.