2556 IQA 3.1

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 50 บาท 51 – 100 บาท 101 – 150 บาท 151 – 200 บาท 201 บาทขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน ห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ได้หลายช่องทาง คือ

  1. ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด
  2. บรรณารักษ์นำเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก
  3. มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนของห้องสมุด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,313,363.21  บาท จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11,752.24 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเท่ากับ 281.94  บาท/คน  

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ บาท 3,313,363.21
ตัวหาร จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES 11,752.24
ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 281.94
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES   บาท 200

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(บาท)

4 เดือน(1 มิย.56-30 กย.57) 8 เดือน(1 มิย. 56-31 มค. 57) 12 เดือน(1 มิย. 56-31 พค. 57) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
 [ ]  [ ]   [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
200 N/A  N/A  N/A  N/A  281.94 5

 

รายการหลักฐาน 

สวท. 3.1.1 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 1
สวท. 3.1.2 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 2
สวท. 3.1.3 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 3
สวท. 3.1.4 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 4
สวท. 3.1.5 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 5
สวท. 3.1.6 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 6
สวท. 3.1.7 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 7
สวท. 3.1.8 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 8
สวท. 3.1.9 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 9
สวท. 3.1.10 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 10
สวท. 3.1.11 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 11
สวท. 3.1.12 รายงานสรุปงบประมาณในการขออนุมัติซื้อหนังสือ ประจำปี 2556
สวท. 3.1.13 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 1)
สวท. 3.1.14 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์  (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 2)
สวท. 3.1.15 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารต่างประเทศ) (วิธีพิเศษ)
สวท. 3.1.16 รายงานการขอซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์  (หนังสือพิมพ์และวารสาร)
สวท. 3.1.17 รายงานสรุปงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ประจำปี 2556
สวท. 3.1.18 ค่า FTES สรุปยอดจำนวนรวมนักศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  

จุดแข็ง

  1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด
  2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ
  3. มีกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

จุดที่ควรพัฒนา

อาจารย์บางท่านไม่ทราบข่าวสารการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากบางคณะไม่ได้ส่งหนังสือเวียนไปที่สาขา ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทาง เช่น e-mail บอร์ดห้องสมุด เป็นต้น

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ในหลายๆช่องทาง เช่น e-mail อาจารย์ บอร์ดห้องสมุด เป็นต้น

– นางสายธาร  สุเมธอธิคม
– น.ส.โสภา  ไทยลา
– น.ส.กมร  สุประภารพงษ์
– นางบัวระภา  กลยนีย์
– น.ส.รัตดา   พุทธะศรีเมือง
– น.ส.นฤมล  โตเจริญ
2557
แผนพัฒนา

  1. จัดประชุมกลุ่มวิทยบริการเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน
  2. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอ e-mail บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
2557