2556 IQA 6.1

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ประเด็น

มีการดำเนินการ

2 ประเด็น

มีการดำเนินการ

3 ประเด็น

มีการดำเนินการ

4 ประเด็น

มีการดำเนินการ

5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[] 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกำหนดอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพ (สวท.6.1-1-2)  มีองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนัก (สวท.6.1-1-4)

[] 2. มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

โดยสำนักแต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสำนัก ให้ความสำคัญกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีหัวหน้ากลุ่มงาน รับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

[] 3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดย มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน IQA และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

[] 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยมีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

[] 5. มีการนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นำผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดำเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการดำเนนงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.56)
8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 2 2 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน

สวท.6.1-1-1 แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2556-2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.6.1-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 สวท.

สวท.6.1-1-3 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.6.1-1-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 2556

สวท.6.1-1-5 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ

สวท.6.1-1-6 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท.

สวท.6.1-1-7 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕ส สวท.

สวท.6.1-1-8 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท.

2.  มีการกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจ ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

สวท.6.1-2-9 ตัวบ่งชี้เฉพาะของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

สวท.6.1-2-10 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (SAR ปี 2556)

3. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สวท.6.1-3-11 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555 สวท. 

สวท.6.1-3-12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2555 สวท.

สวท.6.1-3-13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 สวท.

สวท.6.1-3-14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2553 สวท.

สวท.6.1-3-15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

สวท.6.1-3-16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2552 สวท.

สวท.6.1-3-17 รายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สวท.

สวท.6.1-3-18 การประชุมตรวจติดตามผลงานตัวบ่งชี้เฉพาะสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (KPI)

สวท.6.1-3-19 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2555

สวท.6.1-3-20 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2554

สวท.6.1-3-21 รายงานติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2555

สวท.6.1-3-22 รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2554

สวท.6.1-3-23 รายงานการติดตามการพัฒนาคุรภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2553

สวท.6.1-3-24 แนวทางแก้ไข และแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สวท.6.1-4-25 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

สวท.6.1-4-26 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.6.1-4-27 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.6.1-4-28 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.6.1-4-29ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.6.1-4-30ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

สวท.6.1-4-31ระบบการรับสมัครออนไลน์

สวท.6.1-4-32ระบบศิษย์เก่า

สวท.6.1-4-33 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร

สวท.6.1-4-34 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.6.1-4-35 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท.6.1-4-36 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.6.1-4-37 ระบบบริหารงานวิจัย

สวท.6.1-4-38 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม

สวท.6.1-4-39 คลีนิกเทคโนโลยี

สวท.6.1-4-40 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

สวท.6.1-4-41 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค

สวท.6.1-4-42 ฐานข้อมูลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

สวท.6.1-4-43ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.6.1-4-44 ระบบบันทึกภาระงาน

สวท.6.1-4-45 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.6.1-4-46 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (Business Intelligence)

สวท.6.1-4-47 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

สวท.6.1-4-48ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.)

สวท.6.1-4-49ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

5.  มีการนำผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

สวท.6.1-5-50 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555

สวท.6.1-5-51 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง (ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง)

สวท.6.1-5-52 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (ระบบ CHE QA Online)

สวท.6.1-5-53 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.6.1-5-54 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สวท.6.1-5-55 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.6.1-5-56 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลติดตามแผนปฎิบัติราชการงาน/โครงการ

สวท.6.1-5-57 ระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.6.1-5-58 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.6.1-5-59 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สวท.6.1-5-60 หนังสือลงนามความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพ มทร.พระนคร กับ มทร.สุวรรณภูมิ

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทำประกันคุณภาพ
  2. นำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำประกันคุณภาพ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวช่งชี้ต่างๆ ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  2. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับระบบงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2557
แผนพัฒนา

2557