2557 IQA 2.5 ARIT

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5-6 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสำนัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สำนักมีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนัก

[√] 2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สำนักทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับสำนักโดยผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการดำเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม

[√] 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของสำนักครบทุกกลุ่ม

[√]  4. มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

มีการประชุมกำกับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มดำเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้ให้ทุกกลุ่มกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

[√] 5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงการทำงาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา

[√] 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสำนัก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของสำนัก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ พัฒนาการของสำนัก และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สวท.2.5-1-1 คู่มือประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สวท.2.5-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-2-3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-2-4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน สำนักงานผู้อำนวยการ
สวท.2.5-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน กลุ่มวิทยบริการ
สวท.2.5-2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-2-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวท.2.5-2-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

สวท.2.5-3-9 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-3-10 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักด้านการบริหารจัดการ
สวท.2.5-3-11 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร
สวท.2.5-3-12 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สวท.2.5-3-13 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักด้านวิทยบริการ

4. มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สวท.2.5-4-14 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวท.ครั้งที่ 1
สวท.2.5-4-15 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวท.ครั้งที่ 2
สวท.2.5-4-16 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวท.ครั้งที่ 3
สวท.2.5-4-17 การดำเนินงานและผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สวท.2.5-4-18 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 1
สวท.2.5-4-19 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2
สวท.2.5-4-20 รายงานการประชุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 1
สวท.2.5-4-21 รายงานการประชุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 2

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

สวท.2.5-5-23 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-5-24 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะด้านบริหารจัดการ
สวท.2.5-5-25 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มวิทยบริการ ปีการศึกษา 2556
สวท.2-5-5-25  แนวทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เวอร์ชั่นภาษาจีนเว็บไซต์ KM เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ
สวท.2.5-5-27 แนวทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนและแผนพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สวท.2.5-6-28 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สวท.2.5-6-29 ระบบรายงานการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่น
มีการนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
จัดให้มีการอบรมบุคลากรในการจัดทำประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิธีการและได้รับความรู้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวท.

 

Edit