2557 IQA 1.3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็น และเหมาะสม)

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ห้องสมุด มทร.พระนคร ประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือและพณิชยการพระนคร โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะ สาขาวิชา ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณาจัดซื้อไว้บริการ

[√] 1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

1. การกำหนดขอบเขตและนโยบายการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้กำหนดขอบเขตการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลไว้อย่างชัดเจน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระบบและกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสรุปปัญหาการให้บริการในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมกับรับทราบนโยบายแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา ปัญหาที่สำคัญในการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล ได้แก่ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศซึ่งใช้วิธีการสอบราคา ทำให้ห้องสมุดประสบปัญหา ดังนี้

 • การจัดซื้อทำได้ปีละครั้ง ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างที่ควรจะเป็น เพราะมีหนังสือที่มีคุณภาพผลิตออกใหม่ทุกวัน
 • ทำให้ได้หนังสือไม่ครบตามที่รายการที่ขอเสนอซื้อ เนื่องจากบางเล่มยกเลิกการผลิต (Out of print)
 • ทำให้สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อ ทำให้ซื้อได้ไม่ถึงวงเงินที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
 • หนังสือทุกเล่มมีราคาหน้าปกชัดเจน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อเกินราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นแม้ไม่ใช้วิธีสอบราคา ก็ไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย
 • การจัดซื้อแบบตกลงราคา โดยปกติร้านค้าจะลดราคาให้ 10-20 % อยู่แล้ว แต่ถ้าหากใช้วิธีสอบราคา ห้องสมุดมักจะต้องสอบถามราคาไปทางบริษัทเพื่อหาวงเงิน ซึ่งทางบริษัทมักให้ราคาเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราต่างประเทศที่ยังไม่มีวางขายในท้องตลาด ต้องสั่งโดยตรง ก็จะมีการบวกค่าเซอร์วิสชาร์จเข้าไปด้วย (คิดเป็นเหรียญ) ซึ่งหากซื้อด้วยวิธีตกลงราคา งบประมาณที่เหลือจากส่วนลดจะสามารถนำไปซื้อหนังสือตามความต้องการของผู้ใช้ได้เพิ่มขึ้น
 • หนังสือที่เป็นตำราวิชาการ (textbook) ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2- 4 เดือนหนังสือจะมาถึงครบ ซึ่งบางรายการก็ล่าช้ากว่านั้น ดังนั้น ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจึงยกเลิกรายการที่นำส่งช้า เนื่องจากกลัวโดนปรับ ทำให้ผู้ใช้หมดโอกาสที่จะได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัย และทำให้ผู้ที่เสนอแนะรายชื่อหนังสือใหม่ เข้าใจผิดว่าห้องสมุดไม่ได้จัดซื้อหนังสือให้

แนวทางการแก้ไข ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดเสนอแนะว่า ควรปรึกษากับกองคลังถึงแนวทางการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา เพื่อให้ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการ รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วน โดยหัวหน้ากลุ่มวิทยบริการได้ปรึกษาขอคำแนะนำกับกองคลังเพื่อหาแนวทางการแก้ไข กองคลังโดยคุณสุมิตรา หัวหน้างานพัสดุ จึงได้ขอคำแนะนำจากกรมบัญชีกลางปรากฏว่า สามารถทำได้ เนื่องจากหนังสือเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่สามารถระบุชื่อผู้แต่งได้ และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอันจะทำให้ได้หนังสือที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาได้ แต่กองคลังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเว้นระยะเวลาในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัย

[√] 2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

1. สำรวจความต้องการ เมื่อกำหนดขอบเขตและนโยบายการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรเปลี่ยนจากการจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาเป็นวิธีตกลงราคาและวิธีพิเศษ ทำให้การจัดหาทรัพยากรมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น เพื่อจะให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงและได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามสาขา/หลักสูตร ดังนั้น จึงได้จัดส่งแบบสำรวจความต้องการไปยังสาขาวิชา/คณะ ได้แก่ แบบสำรวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557   บันทึกข้อความแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และ แบบฟอร์มการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด    นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศได้โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

2. ประเมินผลความต้องการ  เมื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชา/คณะ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยได้แจ้งความต้องการเสนอรายชื่อหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูล ที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อหรือต่ออายุจากช่องทางนั้น ห้องสมุดจะทำการรวบรวมรายชื่อ พิจารณาความเหมาะสม เพื่อประเมินความต้องการและความจำเป็นในการจัดซื้อ กรณีหนังสือ ต้องตรวจสอบฉบับซ้ำจากฐานข้อมูล ถ้ามีอยู่แล้ว จะไม่พิจารณาจัดซื้อ ยกเว้นมีเหตุผลและความจำเป็น

3. จัดทำข้อเสนอความต้องการและแนวทางการแก้ปัญหา  รวบรวมรายชื่อหนังสือ ตำรา วารสาร และฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดซื้อ และเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชา/คณะมากที่สุด การจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด จะดำเนินการเป็นระยะๆ ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ดังนั้น ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะให้จัดซื้อได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณเช่นกัน

4. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ห้องสมุด มทร.พระนคร มีขั้นตอนในการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 ห้องสมุดได้ประชุมบรรณารักษ์วางแผน กำหนดนโยบายการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2557 โดยงบประมาณในการเสนอซื้อของแต่ละคณะ แบ่งตามค่า FTES ของปีการศึกษา 2556  และร่วมกันสรุปพิจารณาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากการจัดซื้อในปีงบประมาณผ่านมา

4.2 กระบวนการจัดหาหนังสืออธิบายตาม Flowchart การดำเนินงาน ดังนี้

4.2.1 ห้องสมุด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บริการ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ ถึงแนวทางในการจัดหาทรัพยากรห้องสมุดในทุกช่องทาง โดยมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

 • ห้องสมุดจัดส่งแคตตาล็อครายชื่อหนังสือให้อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ เป็นผู้คัดเลือก
 • ห้องสมุดออกบันทึกเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าจัดจำหน่าย
 • ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่หน้าห้องสมุด
 • ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook

4.2.2 ห้องสมุดเปิดช่องทางการเสนอรายชื่อหนังสือในหลาย ๆ ช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางการเสนอซื้อได้สะดวก โดยวิธีการดังนี้

 • แนะนำผ่านระบบแนะนำหนังสือใหม่
 • บรรณารักษ์นำเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ คัดเลือก
 • แบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนของห้องสมุดทุกแห่ง
 • E-mail ห้องสมุดที่ library@rmutp.ac.th
 • Facebook ห้องสมุด

4.2.3 รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ได้รับ นำมาตรวจสอบฉบับซ้ำกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุด ถ้ามีอยู่แล้วจะพิจารณาไม่จัดซื้อ ยกเว้น มีความจำเป็น ถ้าไม่จัดซื้อ จะแจ้งกลับให้ผู้เสนอทราบถึงเหตุผลในการไม่จัดซื้อ จากนั้น รวบรวมรายการเพื่อทำเรื่องขออนุมัติ

4.2.4 ขั้นตอนการจัดซื้อนั้น ห้องสมุดจะดำเนินการขอใบเสนอราคา จากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย 3 แห่ง

4.2.5 เปรียบเทียบใบเสนอราคา โดยจะพิจารณาซื้อกับบริษัทที่ให้ราคาต่ำที่สุด ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจากมหาวิทยาลัย

4.2.6 บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายส่งตัวเล่ม ห้องสมุดดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้องของตัวเล่ม

4.2.7 ส่งไปงานวิเคราะห์ เพื่อทำการวิเคราะห์ให้เลขหมู่ คีย์ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลห้องสมุด

4.2.8 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมออกให้บริการ

4.2.9 รวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ให้ผู้เสนอซื้อทราบ พร้อมจัดแสดงหนังสือใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ

สรุปค่าใช้จ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปี 2557 (บาท)

หนังสือ วารสาร/หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูล E-book รวมทั้งสิ้น
1,598,140.75 596,649 428,000 2,622,789.75

5. ให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

ห้องสมุด มทร.พระนคร ให้บริการห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือและพณิชยการพระนคร ให้บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย จำนวน 100,736 เล่ม หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ จำนวน 14,537 เล่ม หนังสืออ้างอิงภาษาไทย จำนวน 1,366 เล่ม และหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ จำนวน 284 เล่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัยที่ สกอ.ดำเนินการบอกรับให้ จำนวน 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูลด้านออกแบบและแฟชั่น WSGN ที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับเองอีก 1 ฐาน และให้บริการฐานข้อมูลทดลองใช้งาน จำนวน 6 ฐาน ฐานข้อมูล E-book ฐานข้อมูลคลังปัญญาซึ่งรวบรวมผลงานวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นเอง เช่น ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ ระบบแจ้งยืมข้ามห้องสมุดสาขา ระบบแนะนำหนังสือ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RMUTP AutoLib) เป็นต้น

การให้บริการฐานข้อมูล

 • ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัยที่ สกอ.ดำเนินการบอกรับให้ จำนวน 13 ฐาน โดยสกอ.จะดำเนินการต่ออายุการใช้งานให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ห้องสมุดจะทำหน้าที่แนะนำ อบรม ตอบคำถามการใช้งานฐานข้อมูลให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชา/คณะ
 • ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับเอง ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านออกแบบและแฟชั่น WSGN   โดยรับความต้องการจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สำนักวิทยบริการฯ จึงเป็นตัวแทนดำเนินการบอกรับให้ โดยสำนักงานผู้อำนวยการเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
 • ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง ได้แก่ ฐานข้อมูล E-book ฐานข้อมูลคลังปัญญา ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด และฐานข้อมูลหนังสือใหม่

[√] 3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

1. ประเมินความพึงพอใจ ห้องสมุดได้เก็บสถิติระยะเวลาในการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศ โดยกำหนดให้การจัดเตรียมหนังสือให้พร้อมออกให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อให้ทราบผลการทำงาน ห้องสมุดได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

 • แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา
 • แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
 • แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด
 • แบบประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ
 • แบบประเมินระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่

2. สรุปผลการประเมินพร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหา ห้องสมุดได้ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานจากแบบประเมินต่าง ๆ  ทั้งจากระบบประเมินและจากแบบฟอร์มการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานห้องสมุดต่อไป จากผลประเมินความพึงพอใจ สรุปผลได้ ดังนี้

 • การใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา มีค่าเฉลี่ย 4.58
 • การใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.53
 • ความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.73
 • ระบบแนะนำหนังสือ มีค่าเฉลี่ย 4.63
 • ระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่ มีค่าเฉลี่ย 4.52

สรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจไว้ 2 ข้อ ได้แก่

 • อยากให้รับนิตยสาร giraffe ให้หน่อยค่ะ มันเป็นนิตยสารแจกฟรี หนูไปทีไร หมดทุกที
 • อยากให้มีหนังสือแจ้งด้วยว่าห้องสมุดมีหนังสือใหม่อะไรบ้าง (แบบประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ)

จากข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการต้องการทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือใหม่อะไรบ้าง ห้องสมุดได้กำหนดวิธีการปรับปรุง โดยให้ทุกห้องสมุดจัดมุมแนะนำหนังสือใหม่ และทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ไปให้ทุกคณะทราบ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้ทราบและเลือกใช้บริการหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัย ตรงกับความต้องการ  นอกจากนี้ ยังได้ทำการติดต่อ สำนักพิมพ์ salmon บอกรับนิตยสาร giraffe ให้กับผู้เสนอแนะอีกด้วย

[√] 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

จากข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความต้องการไว้ในแบบประเมินความพึงพอใจนั้น ห้องสมุดได้สรุปประเด็นปัญหา และได้กำหนดวิธีการแก้ไข ปับปรุงในทันที  ดังนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องการทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือใหม่อะไรบ้าง ห้องสมุดได้กำหนดวิธีการปรับปรุง โดยให้ทุกห้องสมุดจัดมุมแนะนำหนังสือใหม่ และทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ไปให้ทุกคณะทราบ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้ทราบและเลือกใช้บริการหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัย ตรงกับความต้องการ
 • ติดต่อ สำนักพิมพ์ salmon บอกรับนิตยสาร giraffe ให้กับผู้เสนอแนะอีกด้วย

เพื่อให้กระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลดียิ่ง ๆ ขึ้น จึงได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา ได้จัดประชุมเพื่อสรุปงานและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูลให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการต่อไป

[√] 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ห้องสมุดมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ประกอบไปด้วยชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 4 ชุมชนด้วยกัน คือ

 • ชุมชนนักปฏิบัติเทเวศร์ (CL COP)
 • ชุมชนนักปฏิบัติโชติเวช (CHL COP)
 • ชุมชนนักปฏิบัติพณิชยการพระนคร (BCL COP)
 • ชุมชนนักปฏิบัติพระนครเหนือ (NBL COP)

โดยทั้ง 4 ชุมชนได้จัดทำ KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับงานห้องสมุดอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th/?page_id=5049  นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Best Practice เรื่อง การลงรายการดรรชนีบทความวารสาร โดยเผยแพร่ที่  http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/08/Best-Practice.pdf

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5 5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวท.1.3-1-1 แผนผังระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียการบริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวท.1.3.1-2 แผนผังระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวท.1.3.1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการ

สวท.1.3.1-4 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ

สวท.1.3.1-5 รายงานการประชุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 5/56

สวท.1.3.1-6 Flowchart การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวท.1.3-2-1 บันทึกข้อความสำรวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557

สวท.1.3-2-2 บันทึกข้อความแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

สวท.1.3-2-3 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

สวท.1.3-2-4 ตัวอย่างเอกสารแคตตาล็อครายชื่อหนังสือ

สวท.1.3-2-5 บันทึกข้อความเชิญชวนร่วมคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าจัดจำหน่าย

สวท.1.3-2-6 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อหนังสือ

สวท.1.3-2-7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่าน Facebook

สวท.1.3-2-8 ระบบแนะนำจัดซื้อหนังสือใหม่ 

สวท.1.3-2-9 รายชื่อหนังสือที่อาจารย์สาขาวิชา/คณะ เสนอแนะ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวท.1.3-2-10 ตัวอย่างหนังสือที่อาจารย์เสนอแนะผ่านแบบฟอร์มแล้วจัดซื้อให้บริการ

สวท.1.3-2-11 E-mail ห้องสมุด

สวท.1.3-2-12 Facebook ห้องสมุด 

สวท.1.3-2-13 เอกสารการจัดซื้อ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัทบุ๊คเน็ต จำกัด, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), การบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ (บ.รุ่งโรฒณ์ บริการ)การต่ออายุวารสาร รอบที่ 1การต่ออายุวารสาร รอบที่ 2การบอกรับวารสารต่างประเทศการบอกรับฐานข้อมูล WSGN

สวท.1.3-2-14 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ที่จัดซื้อ ปีงบประมาณ 2557ห้องสมุดเทเวศร์ห้อสมุดโชติเวชห้องสมุดพณิชยการพระนครห้องสมุดพระนครเหนือ

สวท.1.3-2-15 ฐานข้อมูลหนังสือใหม่

สวท.1.3-2-16 ตัวอย่างหน้าจอ OPAC หนังสือที่มีการจัดซื้อปีงบประมาณ 2557

สวท.1.3-2-17 มุมประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่

สวท.1.3-2-16 เว็บไซต์ห้องสมุดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สวท.1.3-2-18 เว็บไซต์คลังปัญญา 

3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวท.1.3-3-1 แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา

สวท.1.3-3-2 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 

สวท.1-3-3-3 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวท.1-3-3-4 แบบประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ

สวท.1.3-3-5 แบบประเมินระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่

สวท.13-3-6  ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา

สวท.1.3-3-7 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด

สวท.1.3-3-8 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด

สวท.1.3-3-9 ผลประเมินความพึงพอใจระบบแนะนำหนังสือ

สวท.1.3-3-10 ผลประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่

4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา

สวท.1.3-4-1 รายงานการประชุม งานวิทยบริการ มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/57

สวท.1.3-4-2 บันทึกข้อความเสนอการทบทวนกระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวท.1.3-4-3 บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557

สวท.1.3-4-4 มุมประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่

สวท.1.3-4-5 นิตยสารที่บอกรับใหม่ giraffe

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สวท.1.3-5-1 เว็บ KM ห้องสมุด

สวท.1.3-5-2 แนวปฏิบัติที่ดี Good Practice เรื่อง การลงรายการดรรชนีบทความวารสาร

จุดเด่น

 1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด
 2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ
 3. มีกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก
  ขั้นตอน
 4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. การจัดซื้อหนังสือใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น ควรมีการวางแผนการจัดซื้อให้เร็วขึ้น
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีการใช้งานวารสารต่างประเทศให้คุ้มค่ามากกว่านี้
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นางสายธาร สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางบัวระภา  กลยนีย์
น.ส.โสภา  ไทลา
น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง
น.ส.กมร  สุประภารพงษ์
นางสุมาลี  พรเจริญ
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานวิทยบริการ
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักเอกสารสนเทศ