2558 IQA 2.5 สวส

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5-6 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสำนัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สำนักมีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนัก

[√] 2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สำนักมีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับสำนักโดยผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการดำเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม

[√] 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของสำนักครบทุกกลุ่ม

[√]  4. มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

มีการประชุมกำกับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มดำเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้ให้ทุกกลุ่มกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

[√] 5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงการทำงาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา

[√] 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสำนัก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของสำนัก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] []
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสำนัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สวส.2.5-1-1 คู่มือประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สวส.2.5-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2.5-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.2.5-2-3  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวส.2.5-2-4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวส.2.5-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวส.2.5-2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน กลุ่มวิทยบริการ

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

สวส.2.5-3-1 การกำหนมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.2.5-3-2 การกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวส.2.5-3-3 ตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร และ เกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558

สวส.2.5-3-4 มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-3-5 ตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4. มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สวส.2.5-4-1  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวส.2.5-4-2  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวส.2.5-4-3  ผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2558

สวส.2.5-4-4  รายงานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1

สวส.2.5-4-5  รายงานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2

สวส.2.5-4-6 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558
สวส.2.5-4-7 ผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม
สวส.2.5-4-8  รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่1
สวส.2.5-4-9  รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) สำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่2

สวส.2.5-4-10 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานผู้อำนวยการ

สวส.2.5-4-11 การประกันคุณภาพ การตรวจติดตาม การดำเนินงานด้าน และผลการดำเนินงานประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่มเครือข่าย
สวส.2.5-4-12 การประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร

สวส.2.5-4-13 แผนปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิทยบริการ และ ระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล

สวส.2.5-4-14 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2558

สวส.2.5-4-15 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2559

สวส.2.5-4-16 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด (แยกตามคณะ) ปีการศึกษา 2558

สวส.2.5-4-17 บันทึกรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-4-18 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกาษา ครั้งที่ 1
สวส.2.5-4-19 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

สวส.2-5-5-1  แนวทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.2-5-5-2  รายงานจำนวนผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สวส.2.5-5-3  ผลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ได้รับรางวัลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี เรื่องชุมชนนักปฎิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21

สวส.2.5-5-4 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวส.2.5-5-5 บันทึกข้อความประชุมเรื่องการประกันคุณภาพในกลุ่มงาน

สวส.2.5-5-6 ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสารหลังการปรับปรุง

สวส.2.5-5-7 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ กลุ่มวิทยบริการ

สวส.2.5-5-8 รายงานสรุปยอดการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

สวส.2.5-5-9 มุมแสดงวารสารต่างประเทศ  และ ฐานข้อมูลวารสารต่างปะเทศ

สวส.2.5-5-10 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สวท.2.5-6-1 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน (IQA)
สวท.2.5-6-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จุดเด่น
มีการนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
จัดให้มีการอบรมบุคลากรในการจัดทำประกันคุณภาพเพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิธีการและได้รับความรู้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.

 

Edit