SAR 2.5 year 2556

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ  1 ข้อ มีการดำเนินการ  2 หรือ 3ข้อ มีการดำเนินการ4 หรือ 5 ข้อ มีการดำเนินการ  6 ข้อ มีการดำเนินการ  7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : ผลการดำเนินงาน

[√]  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

โดยมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์และ Wifi ใช้ในอัตรา 0.755 FTES ต่อเครื่อง มีนักศึกษาปีการศึกษา 2556  FTES  เท่ากับ  11,752.24 (สวท.2.5-1-1) มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  2,312 เครื่อง เมื่อนักศึกษามี Notebook สามารถลงทะเบียนใช้  Wifi ของมหาวิทยาลัยได้  จำนวน  13,246 เครื่อง รวมเป็น  15,558 เครื่อง  (สวท.2.5-1-3) แยกตามคณะดังในรายการข้อมูล common data set (สวท.2.5-1-4)

[√]  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยมีบริหารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองประจำอยู่ทุกศูนย์จำนวน  4  แห่ง คือศูนย์เทเวศร์  ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ  มีห้อง Multimedia สำหรับนักศึกษาที่ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร มีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อาทิเช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาเรียนรู้นอกเวลาได้ทุกที่ด้วยตนเอง มีระบบฐานข้อมูล e-Book สำหรับอาจารย์และนักศึกษาค้นคว้า มีระบบฐานข้อมูลด้านแฟชั่นให้นักศึกษาและอาจารย์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเรียนรู้แนวโน้มแฟชั่นต่างประเทศ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กว้างไกลก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มีระบบคลังปัญญา เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการจัดการสอนการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาซึ่งอยู่ในหลักสูตรประจำอยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา  เช่น ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfAccess)  เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร ได้รับงบประมาณ 23,268 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 372 คน  ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จัดขึ้นระหว่าวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 41,593 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน

[√] 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

โดยมหาวิทยาลัยมีห้องปฎิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษา อย่างเหมาะสม มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ติดตั้งดูแลเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ประกอบด้วย

1. เครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
2. เครือข่ายชนิดมีสาย (UTP)
3. เครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless)

พื้นที่ศูนย์เทเวศร์ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 8 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร  พื้นที่ศูนย์โชติเวช จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 6 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 6 อาคาร พื้นที่ศูนย์นางเลิ้ง จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 12 อาคาร มีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึง จำนวน 12 อาคาร  พื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ จำนวนอาคารทั้งหมด (ไม่รวมอาคารที่กำลังก่อสร้าง กำลังปรับปรุง บ้านพักเจ้าหน้าที่และโรงรถ) มีจำนวน 15 อาคาร

[√] 4.  มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

โดยมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการสมัครเรียนออนไลน์ (สวท.2.5-4-1)  มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ มีตู้ Kios มีตู้ยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (สวท.2.5-4-2) ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน ประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล (สวท.2.5-4-3) ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา ทุกศูนย์ ครอบคลุม 9 คณะอย่างทั่วถึง

[√] 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ (สวท.2.5-5-1)  มีระบบประปา (สวท.2.5-5-2)  ระบบไฟฟ้า (สวท2.5-5-3) ระบบกำจัดของเสีย (สวท.2.5-5-4) มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

[√] 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินคุณภาพการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ออนไลน์นักศึกษาสามารถเข้ามาประเมินคุณภาพการให้บริการได้ตลอดเวลาในระยะเวลาที่กำหนดคือภายในปีการศึกษา 2556 และมีระบบการรายงานผลทันที โดยการรายงานผลจำแนกตามคณะแต่ละคณะมีคะแนน ไม่ต่ำกว่า 3.51 ในทุกด้านทุกคณะ (สวท.2.5-6-2)  ทำให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.47  จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.5-6-4)

[√] 7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

โดยหลังจากที่นักศึกษาประเมินคุณภาพการให้บริการผ่านระบบแล้วระบบจะรายงานผลการประเมิน   คณะและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้รับไปไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป อาทิเช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (สวท.2.5-7-1- สวท.2.5-7-13)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (ข้อ) 4 เดือน (1 มิย.56-30 กย.56) 8 เดือน (1 มิย. 56-31 มค. 57) 12 เดือน (1 มิย. 56-31 พค. 57) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 56(1 ตค.56-30 กย. 56) 6 เดือน งปม. 56 (1 ตค.55-31 มีค. 56) 9 เดือน งปม. 56 (1 ตค.56-31 พค. 57) [ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 5 3 5 3 7 5

รายการหลักฐาน

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา  0.755  FTES ต่อเครื่อง

สวท.2.5-1-1 จำนวน FTES ปีการศึกษา 2556 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน = 11,752.24
สวท.2.5-1-2 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Notebook ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้กับ Wifi ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 15,558 เครื่อง
สวท.2.5-1-3 Common Dataset  แยกตามคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

สวท.2.5.2-1 ห้องสมุดเทเวศร์ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
สวท.2.5-2-2 ห้องสมุดพระนครเหนือ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
สวท.2.5-2-3 ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร
สวท.2.5-2-4 ห้องสมุดโชติเวช และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช
สวท.2.5-2-5 ระบบฐานข้อมูล e-Book
สวท.2.5-2-6 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
สวท.2.5-2-7 ระบบฐานข้อมูลด้านแฟชั่น
สวท.2.5-2-8 ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร
สวท.2.5-2-9 หลักสูตรสารสนเทศและการค้นคว้า เปิดสอนนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
สวท.2.5-2-10 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (SelfAccess) เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร ได้รับงบประมาณ 23,268 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 372 คน
สวท.2.5-2-11  การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นระหว่าวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณ 41,593 บาท มีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

สวท.2.5-3-1 พัฒนาระบบครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวท.2.5-3-2 พัฒนาระบบครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP
สวท.2.5-3-3 พัฒนาระบบครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขารูปภาพ
สวท.2.5-3-4 พัฒนาระบบการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สวท.2.5-3-5 พัฒนาระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ  
สวท.2.5-3-6 พัฒนาระบบการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
สวท.2.5-3-7 พัฒนาระบบบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN 
สวท.2.5-3-8 พัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , รูปภาพ
สวท.2.5-3-9 การบำรุงรักษาระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบมีสาย และไร้สายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
สวท.2.5-3-10 ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD)
สวท.2.5-3-11 ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน
สวท.2.5-3-12 ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6
สวท.2.5-3-13 ห้องเรียน,  ห้องปฎิบัติการ,  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
สวท. 2.5-3-14 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์
สวท. 2.5-3-15 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์โชติเวช
สวท. 2.5-3-16 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์พณิชยการพระนคร
สวท. 2.5-3-17 แสดงการกระจายของเส้นทางเครือข่ายชนิดมีสายและไร้สายในพื้นที่ศูนย์พระนครเหนือ
สวท. 2.5-3-18 สรุปจำนวนห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องสมุด และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา
สวท. 2.5-3-19 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร (จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ)
สวท. 2.5-3-20 ระบบรายงานครุภัณฑ์

4. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีตู้ Kios ให้บริการนักศึกษาลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียนประจำอยู่ทุกศูนย์  มีห้องพยาบาล ห้องบริการอาหาร สนามกีฬา

สวท.2.5-4-1 ระบบการสมัครเรียนออนไลน์
สวท.2.5-4-2 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ตู้ Kiosตู้Kios2 ตู้คืนหนังสือ
สวท.2.5-4-3 ห้องพยาบาล
สวท.2.5-4-4 ห้องอาหาร
สวท.2.5-4-5 สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภค และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกศูนย์ มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่าง ๆ ครบทุกอาคารตามกฎหมายระบุ

สวท.2.5-5-1 ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
สวท.2.5-5-2 ระบบประปา
สวท2.5-5-3  ระบบไฟฟ้า
สวท.2.5-5-4 ระบบบำบัดน้ำเสียและขยะ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการของมหาวิทยาลัย  4.47 จากคะแนนเต็ม 5

สวท.2.5-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพด้านห้องสมุด
สวท.2.5-6-2 รายงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรายงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, รายงานคณะบริหารธุรกิจ, รายงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รายงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานคณะศิลปศาสตร์,รายงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, รายงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น,รายงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สวท.2.5-6-3 บันทึกแจ้งคณะแจ้งนักศึกษากรอกแบบสำรวจด้านกายภาพ
สวท.2.5-6-4 ผลคะแนนรวมการประเมินคุณภาพการบริการของมหาวิทยาลัย

7.  มีการนำผลการประมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ

สวท.2.5-7-1 บันทึกสรุปผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพ ปีการศึกษา 2556
สวท.2.5-7-2 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร
สวท.2.5-7-3 ติดตั้ง UPS ณ ศูนย์โชติเวช
สวท.2.5-7-4 ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์พนิชยการพระนคร
สวท.2.5-7-5 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย ชั้น 5 กลุ่มวิชากการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สวท.2.5-7-6  ติดตั้งระบบ 10 Gigabit Ethernet ณ ศูนย์ชุมพรเขตฯ
สวท.2.5-7-7 ติดตั้งไวไฟ อาคาร 90 ปี
สวท.2.5-7-8  ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สวท.2.5-7-9  ซ่อมบำรุงสายFiber Optic ศูนย์โชติเวช
สวท.2.5-7-10 ติดตั้งระบบเครือข่ายและWifi ตึกวิศวกรรมโยธา ศูนย์พระนครเหนือ
สวท.2.5-7-11 ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch)
สวท.2.5-7-12 ติดตั้ง Switch ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สวท.2.5-7-13 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดแข็ง

มีบุคลากรที่มีความรู้ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา ให้มีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริมเพิ่มจำนวนบุคลากรในการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น – คณะกรรมการบริหาร(CEO)-รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ-สำนักวิทยบริการฯ- สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ปี 2557
แผนพัฒนาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ ครอบคลุมทุกห้องเรียน ปี 2557

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร  0-2280-1332

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6001

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โทร  0-2682-5238

นายมนตรี   รัตนวิจิตร  (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6300